Magazín BOZP

Aktuální články o BOZP, požární ochraně, HACCP a GDPR

Magazín BOZP

Bezpečnostní tabulky jsou neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Setkáváme se s nimi v práci, ve škole, při cestování, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a na mnoha dalších místech. Slouží k informování a varování před nebezpečím, které může ohrozit naše zdraví nebo bezpečnost. Jejich účelem je upozornit na rizika a poskytnout...

Práce v zemědělství přináší specifická bezpečnostní rizika. Mezi nejčastější patří úrazy spojené s používáním mechanizace, především nesprávná manipulace s ní a převrácení strojů. Naše zdraví může být ohroženo také zvýšeným hlukem a vibracemi. Bezpečné nakládání s břemeny je zásadní, protože nesprávná manipulace může vést k vážným, často trvalým...

Motorová pila je velmi užitečný, ale zároveň nebezpečný pracovní nástroj. Nesprávné zacházení nebo zbytečná chyba může mít pro člověka fatální následky. Pracujete-li s motorovou pilou nebo chystáte-li se ji koupit a naučit se s ní pracovat, přečtěte si zásady pro bezpečnou práci ještě před jejím uvedením do provozu.

Nikdy v minulosti nebyla stanovena přesná četnost školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro zaměstnance ani vedoucí zaměstnance. Dávno tomu Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) na základě výsledků úrazovosti doporučil, že školení BOZP vedoucích zaměstnanců by mělo být prováděno nejméně jednou za tři roky a školení BOZP zaměstnanců...

Pracujete v cukrárně, nebo jste její majitel či provozovatel? Máte zaměstnance, kteří pracují v cukrárně? Jaká pravidla BOZP a další předpisy je nutné znát a dodržovat pro práci v cukrárně a jaké jsou hygienické požadavky?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je klíčovým prvkem v každém pracovním prostředí, avšak na stavbách a staveništích je její význam obzvlášť důležitý. Na těchto místech je mnoho potenciálních rizik a nebezpečí, která mohou vést k úrazům nebo dokonce k trvalým poškozením zdraví. Proto je nutné dodržovat přísné bezpečnostní předpisy a...

Dlouhodobý a silný hluk je nejen nepříjemný a způsobuje bolesti hlavy, ale především může nenávratně poškodit sluch. Proto je nutné mít přesně naměřené hodnoty a podle nich používat potřebné ochranné pomůcky.

Vibrace mohou nenávratně poškodit zdraví člověka při dlouhodobém vystavení. Proto je nezbytné zaznamenávat přesné hodnoty vibrací a podle nich upravovat pracovní dobu.

Svařovací technologie se využívá v široké škále odvětví, jako je strojírenství, stavebnictví, opravářství a služby. Nejběžnější metodou svařování je tavné svařování, které zahrnuje místní ohřev a roztavení spojovaných částí bez použití tlaku. Patří sem zejména obloukové svařování, při kterém se ohřev provádí elektrickým obloukem, a plamenové...

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání

Školení bezpečnosti práce pro uklízečky je klíčové v zajištění jejich ochrany a bezpečnosti při výkonu práce. Každé zaměstnání nese určitá rizika a uklízečky nejsou výjimkou, zejména pokud jde o práci s chemikáliemi.

Mnoho lidí podceňuje bezpečnost práce, ale nedodržováním předpisů může snadno dojít k nepříjemným úrazům nebo vážným škodám na majetku. Je důležité, aby každý jednotlivec dodržoval pravidla pro vlastní ochranu.

Práce v chemických a biologických laboratořích představuje vysoké riziko a není radno podceňovat její bezpečnostní opatření. Výskyt nebezpečných situací lze minimalizovat nebo dokonce eliminovat vhodným použitím ochranných a pracovních pomůcek.

Hasící přístroje jsou nezbytným vybavením pro různé druhy provozů, kde hrozí nebezpečí požáru. Existuje několik typů hasících přístrojů, z nichž každý je vhodný pro jiné typy požárů.

Většina zaměstnavatelů si již uvědomuje problematiku provádění revizí a kontrol spotřebičů, el. ručního nářadí, tlakových nádob, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů apod., ale stále se nějak pozapomíná na pravidelné kontroly regálů a žebříků, přestože se tyto prostředky vyskytují téměř ve všech společnostech – ať už v menším nebo...

Práce ve skladech je často spojena s mnoha nebezpečími pro zaměstnance, včetně pracovních úrazů při manipulaci se skladovaným materiálem, práci ve výškách a obsluze vysokozdvižných vozíků. Aby se minimalizovalo riziko a zajistila bezpečnost pracovního prostředí, je nezbytné, aby skladové operace probíhaly v souladu s přísnými bezpečnostními...

Pracovní prostředí, ve kterém se využívají žebříky, vyžaduje pečlivé dodržování bezpečnostních norem a předpisů. Práce s žebříkem, ač může být zdánlivě rutinní, nese sebou značné riziko pracovních úrazů, zejména při nedodržování přísných bezpečnostních opatření.

Naše společnost Vám přináší komplexní školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zaměřené nejen na živnostníky a drobné podnikatele v oboru lanových technik, ale také na firmy, které si přejí systematicky školit své zaměstnance.

Ohrožení požárem vyžaduje náležitou péči, ať už spravujete rekreační chatu, podnikáte či provozujete rozsáhlý průmyslový závod. Předpisy týkající se požární ochrany neznají kompromisy, neboť se dotýkají bezpečnosti a života nejen vašich zaměstnanců, ale i vás samotných. S dohledem státního požárního dozoru a sankcemi dosahujícími až do výše milionu...

Preventivní požární prohlídky představují klíčový prvek v rámci dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Tyto prohlídky jsou pevně zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jejich účelem je zajišťovat bezpečnost a odstraňovat případné závady, a to prostřednictvím odborně způsobilých osob,...

Otázky týkající se Bezpečnosti a Ochrany Zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, stejně jako Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci (BOZP) zaměstnanců škol, patří mezi nejkomplexnější v oblasti zpracování dokumentace a plnění příslušných požadavků.

Audit bezpečnosti práce (BOZP) představuje systematický přezkum systémů a kontrol, které zajišťují bezpečnost práce, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky ve firmě. Provedení tohoto auditu je doporučováno zejména větším firmám s vyšším rizikem provádět alespoň jednou ročně. Cílem auditu je identifikovat potenciální zdravotní a bezpečnostní...

Bezpečnost při práci s jeřábem je nejvyšší prioritou pro zajištění bezpečného provozu a zabránění potenciálním nebezpečím. Zde jsou klíčové prvky bezpečnostního systému např. pro jeřáb typu SLI 05:

Od 24. srpna 2023 je zakázáno profesionální a průmyslové použití výrobků s obsahem těchto látek nad 0,1 % osobami, které neabsolvovaly speciální odbornou přípravu, a to včetně OSVČ.

Objednejte si naše služby  723 114 113

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.