Měření vibrací z hlediska BOZP

19.05.2024

Vibrace mohou nenávratně poškodit zdraví člověka při dlouhodobém vystavení. Proto je nezbytné zaznamenávat přesné hodnoty vibrací a podle nich upravovat pracovní dobu.

Vlivy vibrací na lidský organismus a kvalitu práce

Vibrace mají významný vliv na lidský organismus a mohou ovlivnit kvalitu práce. Pravidelné měření vibrací je proto nutné a musí být prováděno vhodným vybavením. Nejde jen o ověření hodnot – měření vibrací je nařízeno vládním nařízením č. 272/2011 Sb., které stanovuje limity pro ochranu zdraví před negativními účinky hluku a vibrací.

Ochrana zdraví je prioritou

Je prokázáno, že silný hluk nejen poškozuje sluch, ale i vibrace mohou mít negativní dopady na lidské zdraví, zejména na ruce. Dlouhodobé vystavení vibracím může vést k nenávratnému poškození nervového systému, což omezuje pohyb a další funkce. Proto se stát zabývá působením vibrací na lidský organismus, aby chránil zdraví pracovníků.

Co jsou vibrace?

Vibrace jsou mechanické kmitání a chvění prostředí, které vzniká pohybem pružného prostředí nebo jednotlivého tělesa či přístroje. Mohou také vznikat pohybem mořských vln. Tyto vibrace se pak přenášejí na další prostředí, včetně člověka, pokud se v tomto prostředí nachází nebo je s ním v přímém kontaktu.

Povolené hodnoty vibrací

Vibrace se, stejně jako hluk, hodnotí podle povolených limitů a jejich vlivu na okolní prostředí a zdraví člověka. Bylo prokázáno, že různé části těla snášejí různé úrovně vibrací – například ruce snesou vyšší vibrační zátěž než paže.

Povolené a částečně povolené hodnoty vibrací

Povolené hodnoty vibrací při práci jsou stanoveny na 123 decibelů za osmihodinovou pracovní směnu. Vyšší hodnoty, s maximem 137 decibelů za stejnou dobu, lze tolerovat pouze krátkodobě a výjimečně, aby nedošlo k trvalému poškození zdraví.

Měření vibrací z hlediska bozp - zdraví především

Pro ochranu zdraví při práci je nutné provádět měření vibrací na pracovišti, zejména v hlučném prostředí, při práci se stroji, motorovými vozidly a dalšími zařízeními. Pravidelné vystavení vibracím může vést k trvalému poškození zdraví, což omezí schopnost vykonávat určité činnosti. Hodnoty vibrací jsou přesně stanoveny a musí se dodržovat. Pokud oficiální měření zjistí překročení těchto hodnot, je nutné upravit pracovní dobu a pracovníka z daného prostředí omezit.