Četnost školení zaměstnanců BOZP

08.06.2024

Nikdy v minulosti nebyla stanovena přesná četnost školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro zaměstnance ani vedoucí zaměstnance. Dávno tomu Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) na základě výsledků úrazovosti doporučil, že školení BOZP vedoucích zaměstnanců by mělo být prováděno nejméně jednou za tři roky a školení BOZP zaměstnanců alespoň jednou ročně.

Změny v legislativě a vznik SÚIP

Český úřad bezpečnosti práce byl zákonem č. 251/2005 Sb. k 1. červenci 2005 zrušen a nahrazen Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě (www.SUIP.cz).

Četnost školení BOZP v některých firmách

V některých firmách byla četnost školení BOZP sjednocena s legislativně stanovenou četností školení požární ochrany (PO) pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, tedy nejméně jednou za dva roky pro zaměstnance a jednou za tři roky pro vedoucí zaměstnance.

Liberalizace BOZP a nové zásady

Tyto četnosti byly aplikovány před 1. lednem 2001, kdy došlo k liberalizaci BOZP a k uplatňování nových zásad. BOZP se začalo odvíjet od konkrétního hodnocení rizik, což vedlo k odklonu od direktivního centrálního pojetí k liberálnímu decentralizovanému přístupu. V důsledku toho se zvýšil tlak na vedoucí zaměstnance, aby zajistili dodržování BOZP.

Moderní pojetí BOZP a školení vedoucích zaměstnanců

Co toto znamená pro školení BOZP? Poměr četnosti školení by měl být opačný. Vedoucí zaměstnanci by měli být školeni častěji než řadoví zaměstnanci. BOZP v moderním pojetí se soustředí na management rizik, což je úkol především pro vedoucí zaměstnance. Ti by měli své zaměstnance informovat o požadavcích BOZP průběžně při zadávání jednotlivých úkolů, neboť BOZP je nedílnou součástí řízení firmy.

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců a školení

Stane-li se zaměstnanci pracovní úraz, je to vždy chyba řízení, tedy chyba vedoucího zaměstnance. Z tohoto důvodu by měli být vedoucí zaměstnanci školeni častěji než řadoví zaměstnanci. Obvyklá doporučená frekvence školení vedoucích zaměstnanců je z praxe inspektorátu práce minimálně jednou ročně. Dle platné legislativy totiž právě vedoucí zaměstnanci, včetně jednatelů, nesou hlavní odpovědnost za BOZP a jsou také vystaveni největším postihům.

Četnost školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců BOZP

Zajištění pravidelného a efektivního školení BOZP je klíčové pro bezpečnost na pracovišti. Moderní přístup klade důraz na častější školení vedoucích zaměstnanců, aby mohli efektivně řídit rizika a zajistit bezpečnost všech zaměstnanců.