BOZP v zemědělství

23.06.2024

Práce v zemědělství přináší specifická bezpečnostní rizika. Mezi nejčastější patří úrazy spojené s používáním mechanizace, především nesprávná manipulace s ní a převrácení strojů. Naše zdraví může být ohroženo také zvýšeným hlukem a vibracemi. Bezpečné nakládání s břemeny je zásadní, protože nesprávná manipulace může vést k vážným, často trvalým zraněním.

Nářadí musí vždy odpovídat náročnosti práce a musí být používáno dle předpisů. Počasí má rovněž vliv na zdraví zemědělských pracovníků, často dochází k prochladnutí v zimě nebo úpalu v létě. Hmyz představuje další riziko, protože může napadnout a poštípat pracovníky.

Ochrana zdraví

Zákon č. 262/2006 Sb. se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně zemědělství. Tento zákon ukládá povinnost vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti zaměstnanců.

Úrazovost v zemědělství je vysoká

Podle statistik mělo v posledním období 2,9 lidí ze sta zaměstnanců úraz. Zemědělství je tak daleko rizikovější než jiná ekonomická odvětví. Nejohroženější jsou zaměstnanci v živočišné výrobě, kde úrazy vznikají zejména při manipulaci se zvířaty a strojním dojení. V rostlinné výrobě je největší riziko při obsluze dopravních prostředků a manipulaci s materiálem. Nesprávná obsluha strojů určených pro přepravu pícnin, obilovin a okopanin také často vede k úrazům. Bezpečnější je práce se zařízeními pro úpravu půdy, setí, sázení, hnojení a zavlažování, ale i zde dochází k poraněním způsobeným nesprávným zacházením.

Rizikové pracovní činnosti v rostlinné výrobě

Nastupování a vystupování z pracovních strojů představuje zvýšené riziko úrazu. Časté jsou pády a údery způsobené nevhodnou konstrukcí a povrchovou úpravou stupaček bez madel. Údržba a oprava zemědělských strojů často vedou k uklouznutí, pádům nářadí a poraněním o ostré hrany nebo úlomky vznikající při odsekávání či narážení součástí. Ochranné brýle mohou zabránit zraněním způsobeným úlomky. Nejzávažnější úrazy způsobuje přiražení nebo přimáčknutí částmi stroje, což často končí smrtí.

Správná manipulace s materiálem u stroje, bočnicemi a na ložné ploše je velmi důležitá, aby nedocházelo k přiskřípnutí, přiražení končetin, pádům nebo zavalení materiálem. Při výstupu a sestupu na a z ložné plochy jsou časté úrazy způsobené pády. Připojování nebo odpojování přídavných zařízení často vede k přiražení nebo přiskřípnutí horních končetin. Jízda zemědělských strojů je riziková, zejména na svazích, kde hrozí převrácení stroje.

Nebezpečné stroje používané v rostlinné výrobě

Mezi nejnebezpečnější stroje patří traktory a nákladní vozidla. Je důležité dbát na jejich technický stav a způsobilost pracovníka k řízení. Traktory vyžadují řidičský průkaz skupiny T. Některé zemědělské stroje nejsou určeny k provozu na veřejných komunikacích, ale často tam jezdí, což ohrožuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Při roztahování vozidel je nutné používat kvalitní řetězy nebo lana, aby se předešlo nekontrolovanému pohybu. Zaměstnanci jsou někdy nevhodně přepravováni na válnících nebo v nadměrném počtu v kabinách traktorů. Samosběrná zařízení představují riziko, zejména při čištění strojů nebo mazání, které by nikdy nemělo být prováděno za chodu.

Rizikové pracovní činnosti v živočišné výrobě

Práce se zvířaty přináší řadu rizik, zejména při nesprávné manipulaci při nakládání a vykládání zvířat. Nebezpečí představuje také čištění chlévů, přivazování, vážení a veterinární či inseminační zákroky. U koní jsou časté pády při jízdě. Opravy a údržba stájové techniky často vedou k uklouznutí, pádům nářadí a poraněním úlomky. Úrazy jsou časté i kvůli nedbalosti, například nezakrytí kanálů nebo nezabezpečení shozů. Jímky, senážní věže a zásobníky jsou zdrojem nebezpečných plynů, které mohou způsobit otravu nebo udušení.

Při ustájení zvířat je nutné dbát na vybavenost vstupů bezpečnostními rohožemi a udržovat chodby, podlahy a rampy volně průchozí a dostatečně osvětlené. Aby se předešlo zraněním způsobeným zvířaty, je třeba s nimi pracovat klidně a rozhodně a být obeznámen s jejich chováním. Čistota zvířat ovlivňuje jejich chování, špinavý dobytek bývá podrážděný a agresivní. Pracovní úrazy často vznikají při odklízení hnoje, kdy dochází k poraněním vidlemi nebo mechanizací. U skotu jsou běžná poranění způsobená kopnutím, bodnutím, povalením nebo přitisknutím. U prasat je třeba dbát na agresivní kance v období zapuštění prasnic.

Zásady bezpečnosti práce v zemědělství

Podle dlouhodobých statistik je pracovní úrazovost v zemědělství kolem 4,5 % (počet úrazů na 100 pojištěnců), což je dvojnásobně vyšší hodnota než v jiných ekonomických odvětvích. Většina pracovních úrazů vzniká při práci se zvířaty, používání zemědělské techniky a údržbě staveb a technologických linek.

Zásady bezpečného chování zaměstnanců v rostlinné a živočišné výrobě

 • Před prací se stroji a technickými zařízeními se seznámit s návodem k obsluze a zkontrolovat technický stav.
 • Nevyřazovat ochranné kryty a zařízení z funkce.
 • Nepoužívat stroje s poškozeným nebo chybějícím ochranným krytem.
 • Neprovádět údržbu a opravy za provozu.
 • Při opravě a údržbě zajistit stroj proti samovolnému pohybu.
 • Při čištění strojů neodkrývat ochranné kryty dříve, než se všechny části zastaví.
 • Nepřevážet více osob, než je povoleno.
 • Neseskakovat z pohybujícího se stroje.
 • Obsluhovat pouze stroje, pro které má pracovník odbornou způsobilost.
 • Dodržovat zásady bezpečného otočení ve svahu.
 • Nepoužívat zakázané způsoby práce.
 • Zabezpečit chemické látky a nebezpečné prostory.
 • Při práci používat osobní ochranné pracovní prostředky.

Zásady bezpečné práce při chovu hospodářských zvířat

 • Zvířata netýrat a nedráždit.
 • Přistupovat ke zvířatům klidně a rozhodně.
 • Jistit se dalším zaměstnancem při ošetřování nebezpečných zvířat.
 • Čistit a přivazovat zvířata z bezpečné strany.
 • Nevstupovat sám mezi volně ustájený skot.
 • Používat ohlávku při vodění zvířat.
 • Omezit manipulaci s kanci na minimum.
 • Pravidelně krmit zvířata, aby nebyla hladová.
 • Zabezpečit čistotu zvířat a jejich prostor.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

OOPP slouží k ochraně zaměstnanců před specifickými riziky. Jejich používání je povinné při práci v rizikových podmínkách a zaměstnavatel je povinen je poskytovat zdarma.

Povinné ochranné prostředky

 • Přilby
 • Ochranné rukavice
 • Bezpečnostní obuv
 • Ochranné brýle nebo štíty
 • Ochranné oděvy a kombinézy
 • Ochranné masky a respirátory
 • Ušní chrániče

Význam prevence a BOZP v zemědělství

Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání v zemědělství je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Je důležité, aby zaměstnavatelé vytvářeli bezpečné pracovní prostředí, pravidelně školili zaměstnance o bezpečnosti práce a poskytovali jim potřebné ochranné prostředky. Efektivní prevence snižuje riziko úrazů a nemocí, což vede ke zvýšení produktivity a zlepšení pracovních podmínek.

Zemědělství je jedním z nejrizikovějších odvětví z hlediska pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnanci se denně setkávají s nebezpečnými stroji, zvířaty, chemickými látkami a náročnými klimatickými podmínkami. Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání osobních ochranných prostředků a pravidelná školení jsou klíčovými faktory pro minimalizaci rizik a zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.