Kontrola inspektorátu práce

01.07.2024

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je klíčovou součástí každého pracovního prostředí. Aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň bezpečnosti, provádějí Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP) pravidelné kontroly na pracovištích. Tyto kontroly pomáhají identifikovat a eliminovat potenciální rizika, čímž chrání zdraví zaměstnanců a podporují dodržování pracovněprávních předpisů.

V tomto článku se dozvíte o právech a povinnostech kontrolovaných osob a jejich zástupců během inspekcí, a to na základě platných právních předpisů. Seznámíte se s oprávněními inspektorů, postupy, které musí dodržovat, a také s tím, jaké možnosti máte, pokud se inspekce dotkne právě vašeho pracoviště. Tento přehled vám pomůže lépe porozumět procesům kontrol a připravit se na případnou inspekci, čímž přispějete k bezpečnějšímu a transparentnějšímu pracovním prostředí.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP) informují kontrolované osoby, resp. jejich zástupce, o jejich právech a povinnostech podle § 7 až § 9 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon o inspekci práce), dále podle § 132 a § 135 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zaměstnanosti) a podle § 7 až § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád).

I. Práva inspektorů SÚIP a OIP

Inspektor je oprávněn:

 1. Provádět kontrolu, je-li přítomen zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba vykonávající činnost pro kontrolovanou osobu.
 2. Ověřovat totožnost fyzických osob na místě kontroly podle občanského průkazu, cestovního pasu nebo služebního průkazu.
 3. Nařizovat měření, prohlídky, zkoušky nebo revize v případech hodných zvláštního zřetele nebo při nebezpečí z prodlení.
 4. Dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších osob.
 5. Nařizovat zachování místa úrazového děje až do ukončení šetření nebo dokumentace.
 6. Vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, zařízení nebo látek, které ohrožují bezpečnost.
 7. Vydat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, v noci, zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců v rozporu se zákoníkem práce. Rozhodnutí lze oznámit ústně s následným záznamem do protokolu.
 8. Ukládat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat lhůty k jejich odstranění.
 9. Vyzvat kontrolovanou osobu k dostavení se na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytnutí údajů, dokumentů nebo věcí. Nesplnění této povinnosti je přestupkem s pokutou do 200 000 Kč.
 10. Vyžadovat účast oprávněných zaměstnanců k projednání výsledků kontroly. Nesplnění této povinnosti je přestupkem s pokutou do 200 000 Kč.

II. Další oprávnění inspektorů

Inspektor je dále oprávněn:

 1. Vstupovat do staveb, dopravních prostředků a dalších prostor souvisejících s kontrolou. Do obydlí může vstoupit, pokud je užíváno k podnikání nebo provozování jiné činnosti.
 2. Požadovat prokázání totožnosti osob přítomných na místě kontroly.
 3. Provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět měření a zkoušky.
 4. Požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly.
 5. Pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy.
 6. Užívat technické prostředky kontrolované osoby po předchozím projednání.
 7. Vyžadovat součinnost kontrolované osoby potřebnou k výkonu kontroly.

III. Povinnosti inspektorů

Inspektor je povinen:

 1. Zjistit stav věci nezbytný pro dosažení účelu kontroly.
 2. Šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby a třetích osob.
 3. Předložit průkaz inspektora nebo pověření ke kontrole a případně další dokumenty na požádání.
 4. Vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech a neprodleně je vrátit po pominutí důvodů.
 5. Umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů.
 6. Vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.
 7. Informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců o zahájení kontroly, pokud u kontrolované osoby působí.

IV. Práva kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba má právo:

 1. Požadovat předložení průkazu inspektora a dalších dokumentů prokazujících oprávnění ke kontrole.
 2. Namítat podjatost inspektora nebo přizvané osoby.
 3. Seznámit se s obsahem protokolu o kontrole.
 4. Podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu.

V. Další práva a povinnosti kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba:

 1. Musí předložit písemnosti v cizím jazyce v originálním znění a úředně ověřeném překladu do češtiny, pokud správní orgán nevyžaduje jinak.
 2. Má právo nahlížet do spisu, činit si výpisy a požadovat kopie spisu.
 3. Může si zvolit zmocněnce pro kontrolu, kterého zastupuje písemnou plnou mocí.
 4. Nese náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly.

Kontrolovaná osoba je povinna:

 1. Vytvořit podmínky pro výkon kontroly a umožnit výkon oprávnění inspektora.
 2. Poskytnout potřebnou součinnost a podat písemnou zprávu o odstranění nedostatků na žádost inspektora. Nesplnění povinností může být přestupkem s pokutou do 500 000 Kč.

SÚIP a OIP informují, že informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na www.suip.cz v sekci O NÁS/Základní informace/GDPR.