BOZP v cukrárně

02.06.2024

Pracujete v cukrárně, nebo jste její majitel či provozovatel? Máte zaměstnance, kteří pracují v cukrárně? Jaká pravidla BOZP a další předpisy je nutné znát a dodržovat pro práci v cukrárně a jaké jsou hygienické požadavky?

Práce v jakémkoliv potravinářském provozu s sebou nese velkou zodpovědnost nejen za sebe samého, ale rovněž za množství zákazníků, kteří si potravinářské výrobky kupují a konzumují je. Základní hygienická pravidla jsou proto v potravinářství jedny z nejpřísnějších, zvláště pak tam, kde se potraviny přímo připravují. Kromě hygieny je třeba, jako na každém jiném pracovišti, dbát na bezpečnost práce. Jak je to s hygienickými a bezpečnostními pravidly v cukrárně?

Bezpečnost práce v profesionální cukrárně

Pečete doma rádi? Připravujete sladké dorty, sušenky, rolády, zákusky, řezy, cukroví nebo jiné sladké dobroty, po kterých se vždy jen zapráší? Péct doma pro sebe, svou rodinu, přátele nebo pro své hosty může úplně každý, kdo k tomu má chuť, potřebné znalosti a dovednosti a především nadšení pro skvěle odvedenou práci.

Pro práci v profesionálním cukrárenském provozu je však v rámci zajištění bezpečného provozu pracoviště důležité důsledně dbát na následující požadavky a dodržovat následující předpisy:

 1. Věk a způsobilost pracovníků:

  • V profesionální cukrárně smí pracovat a obsluhovat zařízení pouze osoba starší 18 let, která je k těmto činnostem odborně i zdravotně způsobilá.
  • Vedoucího pracovníka cukrárny určuje příslušný vedoucí pracovník společnosti.
 2. Školení BOZP:

  • Zaměstnanci profesionální cukrárny mohou vykonávat jakoukoliv pracovní činnost teprve po absolvování vstupního nebo periodického školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a následně úspěšně složeném testu. Povinné školení BOZP slouží k seznámení zaměstnanců s bezpečnostními předpisy cukrárny, návody výrobců zařízení používaného v cukrárně, legislativou týkající se bezpečnosti práce v cukrárně apod.
  • Po absolvování vstupního nebo periodického školení bezpečnosti práce, které provedl vedoucí pracovník cukrárny nebo jiná určená osoba s potřebnou kvalifikací a pověřením, je nezbytné, aby zaměstnanec prokázal své znalosti v písemném, praktickém nebo kombinovaném testu. Výsledek školení a testu se následně zaeviduje do příslušné dokumentace BOZP.
 3. Zaškolení a obsluha zařízení:

  • Vedoucí profesionální cukrárny odpovídá za řádné zaškolení zaměstnanců, kteří obsluhují nástroje a zařízení v cukrárně.
  • Zaměstnanec profesionální cukrárny musí znát a dodržovat bezpečnostní předpisy, používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a osvojit si správné a bezpečné obsluhování nástrojů a zařízení potřebných pro práci v cukrárně, jejich vhodné a správné nastavení a také bezpečnou práci s pracovním materiálem.

Hygienické požadavky na zaměstnance cukrárny

Kromě požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí zaměstnanec cukrárny důsledně dbát rovněž na dodržování řádné hygieny práce. Zaměstnanec profesionální cukrárny musí splňovat následující hygienické požadavky:

 1. Lékařské kontroly:

  • Účast na pravidelných i mimořádných lékařských kontrolách.
  • Mít platný zdravotní průkaz.
 2. Osobní hygiena:

  • Dbát na osobní čistotu a hygienu.
  • Dbát na čistotu pracovního oděvu, nosit povinnou pokrývku hlavy.
 3. Hygiena provozu a pracoviště:

  • Dbát na pečlivou kontrolu, zdravotní a hygienickou nezávadnost a sledování data expirace surovin používaných v cukrárenském provozu, jakožto i hotových výrobků určených k prodeji.
  • Udržovat čistotu pracovních ploch, nástrojů a zařízení.
 4. Správné skladování surovin a výrobků:

  • Zajistit, aby všechny suroviny a hotové výrobky byly správně skladovány podle hygienických předpisů a doporučení výrobců.
  • Dbát na oddělené skladování surovin a hotových výrobků, aby nedocházelo ke kontaminaci.

Další odborné informace

Pracovní prostředí a ergonomie

 • Ergonomické uspořádání pracoviště: Pracovní prostředí by mělo být uspořádáno tak, aby minimalizovalo fyzickou námahu a riziko zranění. Například pracovní stoly by měly být ve správné výšce, nástroje a vybavení by měly být snadno dostupné a práce by měla být organizována tak, aby se předešlo nadměrnému ohýbání, zvedání těžkých břemen a opakovaným pohybům.
 • Osvětlení a větrání: Dostatečné osvětlení a větrání jsou klíčové pro zajištění bezpečného a příjemného pracovního prostředí. Špatné osvětlení může vést k únavě očí a zvýšenému riziku úrazů, zatímco nedostatečné větrání může způsobit nahromadění škodlivých látek a nepohodlí zaměstnanců.

Prevence úrazů a nehod

 • Používání správných nástrojů a vybavení: V cukrárně je nutné používat správné nástroje a vybavení pro každou úlohu. Zaměstnanci by měli být školeni v jejich správném používání a údržbě.
 • Bezpečnostní značení a pokyny: Pracoviště by mělo být vybaveno jasnými a srozumitelnými bezpečnostními značkami a pokyny, které upozorňují na potenciální rizika a poskytují návody pro bezpečnou práci.

Hygienické normy a kontrola kvality

 • Systém HACCP: Implementace systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) je nezbytná pro zajištění bezpečnosti potravin. Tento systém pomáhá identifikovat a kontrolovat rizika spojená s potravinářskou výrobou.
 • Pravidelné audity a inspekce: Pravidelné audity a inspekce jsou klíčové pro udržování vysokých standardů hygieny a bezpečnosti práce. Tyto kontroly pomáhají identifikovat potenciální problémy a zavádět nezbytná opatření k jejich odstranění.

Psychosociální aspekty

 • Stres a pracovní zátěž: Práce v cukrárně může být náročná a stresující. Je důležité, aby zaměstnavatelé sledovali pracovní zátěž zaměstnanců a zajišťovali dostatek odpočinku a přestávek.
 • Podpora a školení: Zaměstnavatelé by měli poskytovat podporu a školení zaměřená na zlepšení pracovních podmínek a zvyšování povědomí o bezpečnosti práce.

Bezpečnost a hygiena práce v cukrárně jsou klíčovými aspekty, které nelze podceňovat. Dodržování BOZP předpisů a hygienických norem přispívá nejen k ochraně zdraví zaměstnanců, ale také k zajištění vysoké kvality vyráběných potravin a spokojenosti zákazníků.