S dokumentací BOZP ušetříte

23.04.2024

Dokumentace BOZP není pouze právní povinností, ale má i svůj vlastní význam a užitek.

Často pohlížíme na dokumentaci BOZP a PO (Ochrana zdraví při práci) jako na administrativní povinnost, kterou musíme dodržovat kvůli zákonu a abychom byli připraveni na případné kontroly. Avšak tato dokumentace není pouze hromadou papírů pro úřady, ale může být nástrojem pro prevenci nejen pokut, ale také úrazů, poškození zařízení a dalších nežádoucích událostí.

Dobře zpracovaná dokumentace BOZP a PO je klíčovým prvkem pro celkový audit efektivity a hygieny práce a pro identifikaci rizik spojených s BOZP.

Je možné říci, že "dobrá dokumentace je cennější než zlato". Jaké jsou tedy hlavní výhody pečlivě zpracované dokumentace?

Prevence pokut od Státního úřadu inspekce práce (SUIP)

Jak již bylo naznačeno, pokuty udělované SUIP mohou dosahovat vysokých částek až v řádu milionů korun. I když konkrétní údaje z posledního roku nejsou k dispozici, z roku 2013 víme, že SUIP vyměřil pokuty ve výši kolem 20 milionů korun. Hlavní část těchto pokut směřovala na stavební průmysl, který je dlouhodobě považován za oblast s nejvyšším rizikem v oblasti BOZP.

Přesné údaje o počtu pokut udělených za nedostatečnou dokumentaci nejsou k dispozici, avšak je známo, že za závažné nedostatky nebo absenci dokumentace mohou být uděleny vysoké pokuty, zejména na rizikových pracovištích.

Je třeba mít na paměti, že k dokumentaci BOZP patří také záznamy o školení zaměstnanců, používání osobní ochranné výstroje a další povinné dokumenty.

Jasné shrnutí rizik spojených s BOZP

Řízení a minimalizace rizik spojených s BOZP je dlouhodobý proces, který nikdy nekončí. Nicméně kvalitní dokumentace může být prvním krokem k identifikaci a kontrolě faktorů ohrožujících zdraví a bezpečnost zaměstnanců.
Díky dobře zpracované dokumentaci je možné již během auditu BOZP identifikovat řadu rizik a podniknout první kroky k jejich eliminaci.

Dobrá dokumentace BOZP také jasně definuje priority, kterým je třeba věnovat pozornost.