Kontroly regálů a žebříků

16.02.2024

Většina zaměstnavatelů si již uvědomuje problematiku provádění revizí a kontrol spotřebičů, el. ručního nářadí, tlakových nádob, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů apod., ale stále se nějak pozapomíná na pravidelné kontroly regálů a žebříků, přestože se tyto prostředky vyskytují téměř ve všech společnostech – ať už v menším nebo větším množství. 

Opětovně tedy připomínáme povinnost zaměstnavatele zajistit kontroly i těchto zařízení, a to zejména dle návodu výrobce. Pokud již návod výrobce není k dispozici, postupuje se podle zařízení stejného nebo obdobného typu.

Všeobecně problematiku provádění revizí a kontrol řeší:

zákon č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4 zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. nařízení vlády č. 101/2005 sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4 zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště, 

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění, 

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba určit si lhůty pro provádění kontrol. pokud nám návod výrobce neurčí jinak, provádí se kontrola 1x ročně se zápisem a zejména u žebříků, popř. schůdků se provádí i vizuální kontrola před každým použitím. provedení kontrol regálů a žebříků, schůdků může jakýkoliv určený zaměstnanec – většinou se jedná o vedoucí zaměstnance pracoviště, mistry nebo je pověřenou osobou údržbář – tady záleží opravdu jen na zaměstnavateli, koho určí. a jak se kontrola provádí? opět se vychází z návodu výrobce, ve kterém je uvedeno, jaké části se kontrolují. pokud návod výrobce není, můžeme si postup kontroly zvolit sami, např.:

regál žebřík, schůdky označení nosnost stabilita svislost vzhledem k výšce vodorovnost vzhledem k délce ukotvení poškození stojen a spojů celkový stav označení štítek s uvedením max. nosnosti kontrola jednotlivých prvků spoje pevnost a tuhost zajišťovací prvky další prvky – zejména protiskluzné patky celkový stav pro provedení kontroly je dobré vytvořit si tabulku s uvedením potřebných údajů nebo využít formulář civop, který vám specialisté bozp a po poskytnou při provádění kontrol nebo zavedení systému.

V protokole o kontrole nezapomeňte mimo výše uvedeného uvést: název spol. a adresu jméno a příjmení kontrolora, včetně podpisu datum provedení kontroly výsledek kontroly – vyhovuje, nevyhovuje

Pokud je stav nevyhovující, je potřeba dané zařízení do doby opravy vyřadit z provozu – buď úplně odstranit, nebo výraznou cedulí, zábranou apod. označit "nepoužívat", "mimo provoz" apod. odpovědná osoba za dané zařízení je povinna zajistit opravu nebo koupi nového zařízení.

V případě, že si stále nevíte rady s provedením kontroly, níže uvádíme podrobnější popis kontroly regálů:

 1. označení regálu regály si označit evidenčními čísly, římskými číslicemi apod., poté označení vypsat do tabulky.

 2. regál dodán výrobcem (rok výroby) vypsat, pokud není znám, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.

 3. regál vlastní výroby (rok výroby) vypsat, pokud není známo, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.

 4. nosnost regálu označena štítkem zjistit, zda je regál označen nosností – pokud ne, nalepit štítkem s nosností jedné police a celého regálu.

 5. stabilita vyhovuje zkusit pohnout s regálem – jestli se bude hýbat nebo bude pevně držet

 6. svislost ± 20 mm k výšce svislost

 7. vodorovnost ± 20 mm k délce vodorovnost

 8. ukotvení zkusit pohnout s regálem – jestli se bude hýbat nebo bude pevně držet – popřípadě zda je dobře připevněn ke zdi, k podlaze.

 9. regálové stojny poškozené poškozené stojny

 10. spoje dobré spoje dobré

 11. celkový stav regálu vyhovuje/nevyhovuje pokud regál nevyhovuje, musí být označen cedulkou "nepoužívat" a musí být zajištěna jeho oprava nebo pořízení nového regálu.

Postup kontroly žebříků:

 1. označení žebříku/schůdků žebříky, schůdky si označit evidenčními čísly, římskými číslicemi apod., poté označení vypsat do tabulky.

 2. žebřík / schůdky (rok výroby, výrobce) vypsat, pokud není znám, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.

 3. označeno štítkem na žebříku by měl být štítek o max. nosnosti, popř. uvedeny jiné informace

 4. kontrola jednotlivých prvků vyhovuje zkontrolovat každý prvek žebříku, pokud je některý prvek poškozený, je dobré poškození popsat např. formou poznámky do spodní části protokolu nebo na jiné volné místo

 5. kontrola spojů vyhovuje kontrola spojů

 6. kontrola pevnosti a tuhosti zda je žebřík pevný, zda tam nejsou praskliny apod.

 7. kontrola zajišťovacích prvků jedná se zejména o zajišťovací lana, řetězy apod., které brání většímu rozevření žebříku

Kontrola zajišťovacích prvků

 1. kontrola dalších prvků podívat se na všechny prvky žebříku (protiskluzové patky, spodní část stojen, horní odkládací díly apod.)

 2. celkový stav žebříku vyhovuje/nevyhovuje pokud žebřík nevyhovuje, musí být označen cedulkou "nepoužívat" a musí být zajištěna jeho oprava nebo pořízení nového žebříku


Pokud si nejste jisti, jak správně provádět kontroly regálů a žebříků, nemusíte se tím zabývat sami. Na trhu existují profesionální firmy, jako je Zenco BOZP, které se specializují právě na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zenco BOZP disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby zajistila, že kontroly budou provedeny správně a v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Spolupráce s firmou jako Zenco BOZP může firmám ušetřit čas, námahu a zajišťuje, že bezpečnostní a legislativní požadavky budou plněny efektivně a bez komplikací. Taková spolupráce přináší firmám klid a jistotu, že jsou v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, a zároveň minimalizuje riziko potenciálních nehod či porušení předpisů.