BOZP při svařování

18.04.2024

Svařovací technologie se využívá v široké škále odvětví, jako je strojírenství, stavebnictví, opravářství a služby. Nejběžnější metodou svařování je tavné svařování, které zahrnuje místní ohřev a roztavení spojovaných částí bez použití tlaku. Patří sem zejména obloukové svařování, při kterém se ohřev provádí elektrickým obloukem, a plamenové svařování, kde se teplo získává spalováním plynných směsí.

Riziko úrazu elektrickým proudem

Při svařování je důležité zabránit kontaktu svářecího zařízení s elektricky vodivými předměty v okolí. Tento požadavek se řeší konstrukcí svářecího zařízení nebo jeho stojanu. Pro případ havarijní situace je důležité mít možnost centrálního odpojení svářecích zdrojů. Vypnutí zařízení je považováno za jeho odpojení od sítě. Při použití holých vodičů pro svářecí proud je nutné zajistit ochranu proti náhodnému dotyku polohou nebo jinými zábranami. Svářecí zařízení musí splňovat příslušné předpisy, včetně krytí.

Riziko úrazu pohyblivými částmi zařízení

Ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení je důležitá zejména v automatizovaných a robotizovaných prostředích. Musí zajistit bezpečnou vzdálenost mezi pracovníkem a pohyblivými částmi zařízení. Při ruční manipulaci nebo seřizování zařízení je nutné zabránit samovolnému, náhodnému nebo neoprávněnému spuštění zařízení. Ovládání zařízení z více ovládacích pultů současně není povoleno. Upínací prvky musí být navrženy tak, aby nedošlo k uvolnění svařovaného předmětu při náhodném přerušení dodávky energie.

Riziko popálení

Ochrana před popálením, požárem a výbuchem je zajištěna již při projektování. Provozovatelé jsou povinni pravidelně kontrolovat stav zařízení, přítomnost hořlavých látek na pracovišti, stav elektrických instalací, těsnost plynu a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Riziko úrazu rozstřikem kovu a úlomky strusky

Ochrana před úrazem rozstřikem kovu a úlomky strusky zahrnuje použití ochranných krytů na nástrojích, závěsy, zástěny a osobní ochranné pracovní prostředky. Ochranné závěsy a zástěny musí zabránit odrazu rozstřiku a úlomků strusky na pracovníka.

Riziko působení škodlivin

Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin na pracovišti jsou stanoveny hygienickými předpisy. Jejich výskyt lze snížit větráním, volbou vhodné technologie, přídavného materiálu a používáním osobních ochranných pracovních prostředků.

Riziko záření

Při svařování vzniká různé typy záření, proti nimž je nutné chránit svářeče a ostatní pracovníky. To lze dosáhnout volbou vhodného způsobu svařování, úpravou prostředí svářečského pracoviště a používáním osobních ochranných pracovních prostředků.

Riziko hluku

Hladina hluku na svářečských pracovištích může být snížena volbou vhodné technologie svařování, umístěním odsávacích ventilátorů mimo pracoviště a eliminací šíření hluku do okolního prostředí.

Riziko mikroklimatických podmínek

Zaměstnanci musí být chráněni před nepříznivými mikroklimatickými podmínkami prostřednictvím izolace tepla a vhodného oděvu. Důležitá je také minimalizace fyzické námahy a mechanizace svářečských prací.