Dokumentace BOZP

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Dokumentace BOZP

Zkratka BOZP, se kterou se často setkáte v pracovním procesu, znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci. BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je vlastně soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů během pracovního procesu. Každé pracoviště má svá specifika a tak i BOZP každého pracoviště je odlišné. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci chrání zaměstnance před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Pravidla BOZP stejně tak ochraňují i samotného zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel musí proškolit své zaměstnance v oblasti BOZP. Toto je dáno zákonem č. 262/2006 Sb. Školení je nutné po určitém čase opakovat.

Dokumentace BOZP

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci BOZP.

Dokumentace BOZP musí obsahovat:

  • posouzení pracovních rizik
  • organizační směrnice pro řízení BOZP
  • firemní předpisy, směrnice
  • postupy a pokyny BOZP
  • osnova školení BOZP

Pokyny BOZP musí zahrnovat např. :

  • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
  • směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým
  • ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách
  • směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci
  • další povinné formuláře

Součástí dokumentace BOZP je také kniha úrazů.

Co je a co musí obsahovat kniha úrazů

Každý zaměstnanec má povinnost hlásit svému nadřízenému pracovní úraz. Zaměstnanec musí dále spolupracovat při objasnění příčiny pracovního úrazu. Povinností zaměstnavatele je také nahlásit pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a zaměstnanec má také povinnost spolupracovat při vyšetřování tohoto úrazu. Každé pracoviště musí vést knihu úrazů, kde jsou zaznamenávány všechny úrazy, ke kterým došlo na pracovišti.

Vedení knihy úrazů má na starost buď zaměstnavatel nebo osoba, která jim byla pověřená. Knihy úrazů se vedou v podobě listinné nebo elektronické. V knize úrazů je potřeba zapsat jméno zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal a podpis. Zákon zpracovává postup při pracovním úrazu. Zaměstnanec i zaměstnavatel jsou povinni řídit se tímto zákonem.

Kontrola dokumentace BOZP oblastním inspektorátem práce

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stejně tak i dokumentaci vyžaduje stát. Oblastní inspektorát páce má na starosti kontrolu dodržování všech těchto povinností. Při kontrole si oblastní inspektorát práce zpravidla vyžaduje dokumentaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.