Osnova školení BOZP

Dokumentace BOZP

Školení BOZP se organizuje pro všechny zaměstnance na všech úrovních pracovních pozic. Školení se liší podle toho, na jakém pracovišti zaměstnanec vykonává svou práci. Školení probíhá nejprve v rovině teoretické a poté se přechází na pracoviště, kde školení pokračuje praktickými ukázkami.

Osnova obecného školení bezpečnosti práce

Obecné školení probíhá v teoretické rovině. Jednotlivé body, které je při školení potřeba probrat, jsou následující, přičemž každý bod se řídí vlastními zákony, vyhláškami a normami. Rovněž hloubka, do jaké jsou jednotlivé body probírány, závisí na konkrétní pracovní pozici a typu pracoviště:

 • Povinnosti zaměstnavatele, Práva a povinnosti zaměstnance
 • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Pracovní úrazy
 • Pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a provozní prostory, ochrana zdraví
 • Chemické látky a přípravky
 • Bezpečnostní značky, značení a signály
 • Sklady, skladování materiálu, regály
 • Nářadí a pracovní pomůcky
 • Elektrická zařízení
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Kategorizace práce
 • Povinnosti zaměstnance na úseku požární ochrany
 • Osnova školení BOZP na pracovišti

Po absolvování obecného školení se dále pokračuje školením na pracovišti. Některé body osnovy se mohou opakovat nebo částečně překrývat, což ale není na závadu. Zaměstnanec si díky tomu důležité informace zopakuje a dokáže je lépe aplikovat v praxi na pracovišti. I zde opět platí, že jednotlivé body osnovy a to, kolik času jim bude věnováno, závisí na pracovní pozici zaměstnance a typu jím vykonávaných pracovních činností. Jednotlivé body osnovy školení BOZP na pracovišti jsou následující:

 • Nebezpečná místa na pracovištích
 • Zakázané pracovní činnosti a postupy, nejtypičtější úrazy na pracovišti
 • Lokalizace prostředků pro poskytnutí první pomoci
 • Lokalizace přenosných hasicích přístrojů a zdrojů vody na hašení požáru
 • Vyhlášení požárního poplachu
 • Povinnosti zaměstnanců na úseku požární ochrany
 • Požární poplachové směrnice, požární řád pracoviště
 • Seznámení s riziky na pracovišti
 • Seznámení s vnitřními předpisy podniku
 • Seznámení s dopravním řádem v podniku
 • Seznámení s používanými chemickými látkami a návody k jejich použití, skladování, manipulaci apod.
 • Seznámení s návody k použití jednotlivých strojů a přístrojů, seznámení s bezpečnostními opatřeními při používání strojů a přístrojů
 • Technologické postupy
 • Seznámení s osobními ochrannými pracovními prostředky, jejich používáním a údržbou
 • Seznámení s vnitřními mzdovými předpisy
 • Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Které zařízení poskytuje zaměstnancům lékařské služby
 • Po absolvovaném školení BOZP se zaměstnanec zúčastní testu. Následně se všichni účastníci školení zapíší do prezenční listiny i s výsledkem testu (uspěl / neuspěl). Pakliže zaměstnanec v testu neuspěje, musí si test, případně i školení zopakovat, dokud test nesloží úspěšně.

Pokud si nejste jisti, jak školení BOZP vést, co vše je důležité probrat a zmínit, nechejte profesionály, aby školení kompletně zorganizovali a vedli za Vás.