BOZP formuláře

Dokumentace BOZP

Při zpracovávání a vedení dokumentace Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se setkáme s následujícími formuláři.

Evidence BOZP

Do oblasti Evidence bezpečnosti práce náleží tyto formuláře:

Deník kontrol BOZP

Kromě data je do Deníku kontrol BOZP nutné dále vyplnit, kdo kontrolu prováděl, co bylo předmětem kontroly, jaký je výsledek kontroly a případná přijatá opatření či další poznámky.

Dotazník o stavu BOZP u externí firmy

Dotazník o stavu BOZP patří mezi obsáhlejší formuláře. Používá se v případě zapůjčení externích pracovníků. Účelem je zjistit, jak je na tom externí firma s BOZP. Vyplňují se především informace o vyhodnocení pracovních rizik, technologických postupech práce, provedených školeních zaměstnanců, pracovních úrazech, revizích a kontrolách plynových, elektrických, zdvihacích, tlakových a jiných zařízení a strojů, zdravotní způsobilosti zaměstnanců, osobních ochranných pracovních prostředích aj.

Zápisník bezpečnosti práce

Zápisník bezpečnosti práce slouží pro soukromé účely zaměstnance jako poznámkový a studijní materiál.

Kategorizace práce

Kategorizace práce, tedy rozčlenění prací do kategorií, je povinností zaměstnavatele, kterou je nutno splnit na všech pracovištích a pro všechny zaměstnance. O provedeném zařazení prací do kategorií se vyplní příslušný formulář.

Lékařská péče

Formuláře vztahující se k lékařské péči, to jsou v prvé řadě "Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k vykonávané práci" (formulář vyplňuje lékař po provedené zdravotní prohlídce zaměstnance) a "Smlouva o poskytování a úhradě pracovně lékařských služeb".

Pracovní úrazy

Povinností zaměstnavatele je vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech zaměstnanců a to i takových, v jejichž důsledku nebyla zaměstnanci způsobena pracovní neschopnost.
V případě pracovních úrazů, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, případně k úmrtí zaměstnance, je třeba vyplnit formulář "Záznam o úrazu".

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

O provedeném školení BOZP je třeba provést příslušný záznam. K tomu účelu se používají formuláře "Potvrzení o školení z bezpečnosti práce" a "Prezenční listina školení bezpečnosti práce".

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou určeny k ochraně zaměstnance před riziky práce, nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců nebo bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Mezi formuláře pro účely OOPP patří "Evidenční list OOPP" a "Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků".

Průkazy odborné způsobilosti

Různé pracovní pozice a pracovní činnost vyžadují práci s různými stroji a přístroji. Pro mnoho strojů a přístrojů platí, že je může obsluhovat pouze ten zaměstnanec, který vlastní oprávnění pro obsluhu konkrétního stroje. Oprávnění se dokládá příslušným průkazem odborné způsobilosti.

Technická zařízení

Mezi formuláře určené pro technická zařízení náleží například provozní deník stroje, evidenční listy, revizní zprávy aj.