Vstupní školení BOZP

Obecně závazné předpisy BOZP

Vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP) je neodmyslitelnou součástí prvního dne v nové práci. Vstupní školení je samozřejmě povinné a zaměstnanec bez jeho absolvování a úspěšného složení následného testu nemůže být pověřen výkonem žádné práce. Vstupní i následná periodická školení probíhají v pracovní době a zaměstnanci za něj náleží řádný plat.

Vstupní školení BOZP

je rozděleno na dvě části, kterými jsou obecné školení a školení na pracovišti. U některých typů pracovních pozic lze oba typy vstupního školení sloučit do jednoho.

Obecné vstupní školení BOZP

Obecné vstupní školení probíhá v teoretické rovině. Při obecném vstupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnanec seznámen především s následujícími povinnostmi, zásadami a ustanoveními:

 • povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovní smlouvy, základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření bezpečného pracovního prostředí na pracovišti, účast zaměstnance na řešení otázek bezpečnosti práce,
 • zařazení pracovních činností do kategorií, tzv. kategorizace práce,
 • lékařské preventivní prohlídky zaměstnance,
 • možná rizika a ohrožení, kterým je zaměstnanec vystaven a opatření zvolená na ochranu před působením těchto rizik a ohrožení,
 • zásady bezpečného chování na pracovišti, zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, zásady bezpečné manipulace s břemeny,
 • pracovní podmínky vytvořené pro vyhrazené skupiny zaměstnanců, kterými mohou být ženy, mladiství, osoby ZTP aj.,
 • bezplatné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům,
 • jak zajistit první pomoc v případě pracovního úrazu,
 • zákaz vykonávaní pracovních činností, ke kterým nemá zaměstnanec příslušná osvědčení nebo oprávnění (např. svařování, obsluha strojů, opravy elektrických zařízení aj.).

Vstupní školení BOZP na pracovišti

Po obecném vstupním školení, které se nese v teoretické rovině, zaměstnanci absolvují praktické vstupní školení na pracovišti. Témata obecného školení a školení na pracovišti se prolínají nebo jsou shodná. Účelem vstupního školení na pracovišti je ukázat a aplikovat teoretické poznatky z obecného školení v praxi. Obsahem vstupního školení BOZP na pracovišti je především:

 • seznámení s pracovištěm, na kterém bude zaměstnanec pracovat, s pracovními stroji, zařízeními, nástroji, s používanými surovinami, materiály, látkami atd.,
 • poučení o pracovních postupech, bezpečnostních předpisech a pokynech, jež je zaměstnanec povinen na pracovišti dodržovat a respektovat,
 • seznámení s možnými riziky a ohroženími, která mohou vzniknout při výkonu pracovních činností a s preventivními opatřeními na ochranu před jejich působením,
 • seznámení s pracovními činnostmi a úkony, při kterých je třeba používat osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP); seznámení s funkcemi a způsobem používání OOPP, jejich čištěním a údržbou,
 • poučení o způsobu zajištění stroje proti náhodnému spuštění anebo spuštění jinou osobou; poučení o tom, že obsluhovat stroje nebo jiná zařízení může jen osoba, která je zaměstnavatelem nebo přímým nadřízeným pověřena k obsluze těchto strojů atd.