Školení práce ve výškách

Legislativa, příčiny, důsledky, povinnosti a ochrana.

Školení BOZP práce ve výškách

Pád z výšky patří dlouhodobě nejen v Evropě, ale také celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců. Ve většině smrtelných případů pádu z výšky je na vině nedostatečné zajištění a nerespektování bezpečnosti práce ve výškách. V této publikaci se podíváme na legislativu, nejčastější příčiny a důsledky, ale také na to, jak se před pádem z výšky z hlediska BOZP chránit. Představíme si konkrétní bezpečnostní prvky, které by každý, kdo pracuje ve výšce, měl vědět a respektovat.

Práci ve výškách vykonává celá řada odborníků z mnoha různých profesí. Výška, ve které jsou práce prováděny, může být různá. Může jít o pár metrů nad zemí, ale i o velmi mnoho metrů, kdy ze země vypadá pracovník jako malý panáček. Všechny práce ve výšce mají jedno společné. A to riziko pádu a úrazu následkem pádu.

Pád z výšky zásluhou nedodržování bezpečnostních předpisů a špatného zajištění se objevuje velmi často. V roce 2012 bylo uvedeno více jak 30 smrtelných úrazů zásluhou pádu z výšky u odborných pracovníků. To je samozřejmě další a dosti pádný důvod, proč školit pracovníky jednotlivých oborů o BOZP při práci ve výšce.

Legislativní požadavky na BOZP ve výškách

Zákon, který upravuje požadavky na BOZP ve výškách je Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zaměstnavatel je povinen zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit ochranu proti pádu.

Dalším zákonem, ze kterého vyplývá povinnost zajistit zaměstnancům školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle odborných předpokladů a požadavků na výkon dané pracovní činnosti vztahující se k rizikům (například práce ve výškách včetně souvisejících právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce), je Předpis č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Konkrétní informace jsou uvedeny v § 103 odst. 2 a 3.

Kdo musí na školení BOZP ve výškách?

Školení BOZP ve výškách je povinné pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance, kteří při provádění pracovní činnosti pracují ve výšce a jsou ohroženi pádem z výšky anebo do hloubky. Proškoleni by měli být i zaměstnavatelé, kteří sice sami činnost nevykonávají, ale zajišťují bezpečnostní pomůcky pro své zaměstnance. Důležitost školení plyne i z nutnosti pravidelných kontrol.

Náplň školení BOZP ve výškách

Na školení jsou probírány veškeré informace o problematice práce ve výškách. Kromě praktických otázek se probírají i jednotlivé zákony, jejich znění a způsob dokumentace. Teoreticky i prakticky se zde seznámíte s lanovou technikou, způsobem jejího používání k zajištění a také vázání bezpečnostních uzlů. Součástí školení BOZP ve výškách jsou i základy první pomoci a záchranné práce při pádu z výšky včetně evakuace a přenesení raněného. Pro jednotlivé obory jsou připravena specifika vycházející z jejich pracovní činnosti.

Jak probíhá školení BOZP ve výškách?

Typ školení je vhodné vybrat podle počtu zaměstnanců. U větších kolektivů se vyplatí školení přímo ve firmě, nebo v učebnách školící firmy. Velkou výhodou obou typů školení je praktická výuka a praktická ukázka s možností vyzkoušení na živo. Výhodná je i možnost pokládání otázek. Druhou možností je moderní školení on-line. Tedy přes internet. Zde je celé školení BOZP ve výškách srozumitelně vysvětleno a ukázáno v přípravném školícím textu, který je zakončen testem. On-line školení je vhodné pro jednotlivce a malé firmy. Jeho nevýhodou je nemožnost praktického vyzkoušení a kladení otázek přednášejícímu.

Zaměstnavatel je povinen

  • zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výškách s ohledem na zjištěná rizika a možné ohrožení lidského zdraví a života.
  • zajistit školení bezpečnosti práce ve výškách pro všechny zaměstnance, kteří tuto práci budou vykonávat. Zároveň se školením musí také kontinuálně ověřovat jejich znalosti a prakticky je zaučovat. Praktické zaučování a ověřování jejich znalostí provádí zaměstnavatel 1x ročně.
  • neustále vyhledávat potenciální rizika, ale také zjišťovat jejich příčiny a zejména pak přijímat adekvátní opatření k jejich neprodlenému odstranění.
  • zaměstnancům poskytnout OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), jejichž cílem je v maximální možné míře chránit zaměstnance před hrozícími riziky.
  • vzájemně se s dalšími zaměstnavateli, kteří pracují na jednom pracovišti, písemně informovat o rizicích a spolupracovat na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.