Roční prověrka BOZP

Informace o provedení povinné roční prověrky BOZP

Nepodceňujte důležitá rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Už jen z hlediska vlastní výroby a produkce, ale především, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a vážné újmě na zdraví.

Obsah prověrky

Samotná roční prověrka BOZP obsahuje komplexní zajištění stanov, dokumentů a průběhu práce, dle ohleduplnosti nejen na vlastní zdraví, ale i na ochranu majetku a obecného okolí. V ní jsou samozřejmě zahrnuty i kompletní služby požární ochrany, včetně správného školení o bezpečnosti práce, především pak u rizikových oborů.

Ochrana lidského zdraví a majetku

Nejčastější příčinou pracovních úrazů, bohužel někdy i s následkem smrti je laxní přístup k prevenci a bezpečnostním opatřením. V případě, že situaci podceníte dochází většinou k neštěstí, které má za následek přinejmenším majetkové škody, které zkrátka znamenají, úhradu nemalé finanční sankce.

Nechcete-li si přidělávat zbytečné starosti, předejděte rizikům zanedbání právě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Jako majitel firmy jistě dáváte podepsat svým zaměstnancům formulář, který Vám zajistí určitou právní ochranu, ovšem tohle nezabrání vzniku nešťastným událostem, které mohou mít za následek újmu na zdraví či poškození majetku.

Vyhlášky a zákony v oblasti BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana je zákonem daná dle č. 309/2006 Sb. zákoníku práce Aby se předešlo vzniku nepříjemných a tragických událostí rozhodli se naši zákonodárci k několika úpravám a doplnění příslušných předpisů.

Jste-li majitel podniku a nepostupujete dle novelizovaných vyhlášek a samotného zákona, je možné, že Vás postihne nemalá sankce za jejich nedodržení. Nejedná se jen o majetek o který můžete přijít, je sice velmi hodnotný, ale nenahradí lidské životy nebo životní prostřední.

Roční prověrka

Zajistíme Vám veškerou dokumentaci, řešení pracoviště i přilehlých objektů tak, aby bylo vše v souladu se zákonem a zabezpečením před vznikem a rozvojem ničivých požárů. Velmi dobře také známe a víme naprosto přesně vše o nově provedených úpravách ve vyhláškách a zákonech i těch, které upraveny teprve budou, tudíž naši klienti i Vy budete informování s dostatečným předstihem.

Prověrka BOZP a PO u naší společnosti zajistí včasné vyřešení vzniklé situace a zabránění vzniku nešťastným událostem, které by mohli vést ke značným ztrátám.