Pravidla pro bezpečné nakládání s CHL

Chemické látky v BOZP

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi?

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi? Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen Pravidla) ukládá právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám § 44a odst. 7 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud má látka nebo směs (přípravek) na etiketě uvedenu některou z následujících standardních vět o nebezpečnosti je nutno tato pravidla vypracovat:

H300 - Při požití může způsobit smrt
H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt
H330 - Při vdechování může způsobit smrt
H301 - Toxický při požití
H311 - Toxický při styku s kůží
H331 - Toxický při vdechování
H370 - Způsobuje poškození orgánů - (jednorázová expozice)
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H350 - Může vyvolat rakovinu (event.. H350i - Může vyvolat rakovinu při vdechování)
H340 - Může vyvolat genetické poškození
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (včetně doplňkových vět H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, které konkretizují tuto nebezpečnou vlastnost).

Nechte si zpracovat roční prověrku BOZP společnosti ZENCO system s.r.o.

V rámci prověrky BOZP Vám zdarma zjistíme, jestli je pro Vás důležité zpracovat pravidla pro nákladání s chemickými látkami.