Postup při pracovním úrazu

BOZP

Pracovní úraz definujeme jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým, násilným působením zevních vlivů při plnění pracovního úkolu, v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních úkolů. Takto definuje pracovní úraz zákon č. 262/2006.

Jak postupovat při pracovním úrazu - zaměstnavatel

Postup při pracovním úrazu je dán paragrafem 105 zákoníku práce. Zaměstnavatel má povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účastni zaměstnance, pokud to jeho stav dovoluje. Zaměstnavatel vede v knize úrazů všechny úrazy, ke kterým došlo. Zaměstnavatel má povinnost vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je určené pro postiženého zaměstnance nebo jeho rodinu. Pracovní úrazy je nutné hlásit a zaslat záznam na stanovený orgán a instituci. Zaměstnavatel má povinnost přijímat opatření proti opakování pracovního úrazu. Zaměstnavatel také musí vést evidenci zaměstnanců, u kterých byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovišti. Na pracovišti se musí uplatnit taková opatření, aby se odstranily nebo minimalizovaly rizikové faktory. Povinností zaměstnavatele je také stanovit výši odškodnění poškozenému zaměstnanci.

Shrňme si povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu:

Nejdříve je nutné provést neodkladné úkony jako je první pomoc a provést opatření k zabránění vzniku dalších škod na zdraví nebo majetku. Dále je nutné zajistit místo úrazu (ponechat jej v původním stavu nebo zdokumentovat do příjezdu policie). Zaměstnavatel dále musí ohlásit úraz příslušnému orgánu dle zákona. Poté je nutné vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Přijmout opatření k odstranění rizikových a faktů a také odškodnit zaměstnance.

Jak postupovat při pracovním úrazu - zaměstnanec

Zaměstnanec je povinen ihned oznámit svému nadřízenému pracovní úraz. Zaměstnanec je dále povinen spolupracovat při objasnění příčin úrazu. Zaměstnanec také musí bezodkladně oznámit pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

Knihy úrazů

Na všech pracovištích se musí vést knihy úrazů. V této knize jsou zaměstnavatelem (pověřenou osobou či vedoucím pracovníkem) vedeny všechny úrazy zaměstnanců. Kniha úrazů se může vést v elektronické nebo listinné podobě. Do knihy úrazů je nutné uvést:

 • jméno zaměstnance
 • datum a hodinu úrazu
 • místo, kde k úrazu došlo
 • činnost, při níž k úrazu došlo
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
 • celkový počet zraněných osob
 • druh zranění a zraněná část těla
 • druh úrazu
 • zdroj úrazu
 • příčiny úrazu
 • jména svědků úrazu
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal a podpis
 • Postup při pracovním úrazu je velmi podrobně zpracován zákonem. Zaměstnanec i zaměstnavatel se musí tímto zákonem řídit.
 • Pomoc při pracovních úrazech

V případě, že potřebujete poradit v oblasti pracovních úrazů volejte odborníky ze společnosti ZENCO system s.r.o., kteří Vám ochotně pomohou se všemi zákonnými povinnostmi v této oblasti bezpečnosti práce.