Periodické školení BOZP

Závazné předpisy BOZP

Kromě toho, že je bezpodmínečně nutné se plně a zodpovědně věnovat vlastnímu podnikání, aby obchody šly tak, jak mají, je podnikatelům přisouzeno také množství zákonem daných povinností, které musí dodržovat, aby splnili všechny potřebné náležitosti a obstáli tak v mašinérii byrokracie. Všelijaké papírování, dodržování termínů, nutnost vést dokumentace, mít vše v pořádku při kontrolách státních orgánů, komunikovat s úřady atp.

Kdo zajistí periodické školení BOZP?

Také Vám z toho všeho jde hlava kolem? Naštěstí nemusíte být na všechno jen sám(a). Na trhu najdete firmy, které nabízejí služby podnikatelům, jež výrazně ulehčí práci, takže se budete moci věnovat jen tomu nejdůležitějšímu, čili vedení a rozvíjení svého podniku a zbude Vám také dostatek volného času pro odpočinek nebo trávení příjemných chvil s rodinou či přáteli.

Periodické školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při nástupu zaměstnance do nového zaměstnání je povinností zaměstnavatele provést vstupní školení zaměstnance. Vstupní školení spočívá v teoretické přípravě a v následném důkladném seznámení pracovníka s jeho novým pracovištěm.

Protože každý zapomíná, mění se zákony a normy i vnitropodnikové směrnice a také zaměstnanci mohou mít časem tendenci k polevování v dodržování daných nařízení a zásad bezpečnosti, je potřeba školení po určité době pravidelně opakovat. Od toho se školení nazývá periodické.

Školení má jak teoretickou, tak i praktickou část. Školení je zakončeno testem znalostí zaměstnance. Pakliže zaměstnanec v testu neuspěje, musí jej opakovat, anebo se zúčastnit nového školení a poté opět složit test.

Jak a kde probíhá školení bezpečnosti práce - BOZP?

Praktické školení je vždy individuální a probíhá buď přímo v podniku na pracovišti, anebo pokud jde o zaměstnance, který běžně pracuje v terénu, může být pro školení vybráno vhodné místo mimo podnik odpovídající pracovnímu zaměření zaměstnance.

Je vhodné, pokud je zaměstnanec na školení aktivní a sám se zeptá na to, co mu není jasné, anebo navrhne zaměření školení či nějaká témata. Protože svět jde neustále kupředu, kromě základních aspektů bezpečnosti práce jsou na školení probírány i novinky a změny v oboru.

Kdy probíhá školení zaměstnanců bezpečnosti práce?

Periodické školení BOZP zaměstnanců se uskutečňuje v pracovní době a zaměstnancům za něj náleží řádný plat. Kvůli školení není třeba brát si dovolenou, nebo absolvovat jej ve svém volném čase.