Nahlášená kontrola bezpečnosti práce OIP

BOZP

Nahlášená kontrola bezpečnosti práce Oblastním inspektorátem

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců v pracovním procesu. Každé pracoviště má specifickou BOZP podle rizik, která se na daném pracovišti vyskytují.

BOZP slouží především k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo v nejhorším případě smrti. BOZP chrání také zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel musí své zaměstnance proškolit u problematiky BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb.

Školení BOZP

je potřeba provést ihned při nástupu do práce. Toto platí také pro brigádníky, nebo zaměstnance přes pracovní agentury. Školení BOZP se musí také provést při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů. Školení BOZP by mělo být ukončeno ověřením znalostí zaměstnance a to buď testem nebo ústní formou. V rámci BOZP musí být také vedena dokumentace.

Bezpečnost práce BOZP

Dokumentace BOZP

je v každé firmě individuální. Dokumentace obsahuje např. seznam rizik, jejich příčiny a stanovená opatření. Dále zde najdete směrnice o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Součástí dokumentace jsou také postupy při pracovních úrazech, nemocech z povolání, poruchách technických zařízení. Najdete zde také lhůtník revizí technických zařízení, seznam prací zakázaných ženám a mladistvým, hygienické předpisy pro pracovní prostředí, prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plán první pomoci.

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a vedení dokumentace

vyžaduje stát. Stát má také právo kontrolovat, zda zaměstnavatel vše dodržuje. Toto má na starosti Oblastní inspektorát práce. Kontrola bezpečnosti práce = Oblastní inspektorát práce (OIP)

Pravomoce inspektorátu práce

vycházejí ze zákona č.251/2005 Sb. Inspektorát bezpečnosti práce kontroluje plnění povinnosti zaměstnavatele, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a z předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ke kontrole dochází jak z podnětu podaného fyzickou či právnickou osobou, tak i na základě pravidelných kontrol, které OIP vykonává.

Při nedodržování zákonů vás mohou postihnout pokuty ve statisících a milionech. Kontrolu vám inspektorát práce ohlásí několik dní předem. Ale není povinností inspekce práce zaměstnavatele předem o kontrole vyrozumět. Inspekce tak neučiní např., když se jedná o nelegální práce a využije tak momentu překvapení.

V případě, že se kontrola týká pracovněprávních vztahů a podmínek, bývá předem oznámena. Zaměstnavatel má tak možnost shromáždit nezbytné dokumenty.

Kdy může být provedena kontrola

Inspektor může kontrolu provádět, když je při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu zaměstnavatele, zástupce zaměstnavatele, zaměstnanec zaměstnavatele, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost zaměstnavatele. Při ohlášení kontroly předem, tak musí zaměstnavatel zajistit přítomnost pověřeného pracovníka na pracovišti. Při ohlášení kontroly předem se snažte vyvarovat nevěrohodným výmluvám.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je během kontroly povinen vytvořit podmínky k výkonu kontroly a poskytnout inspektorům vše, co bude potřeba. Zaměstnavatel je povinen umožnit inspektorům vstup do všech prostor za účelem kontroly. Dále je zaměstnavatel povinen předložit originály nebo úředně ověřené kopie všech požadovaných dokumentů.

Dokumenty je nutné předložit buď na místě nebo v dodací lhůtě. Inspektor si může vyhotovit kopii těchto dokumentů. Inspektor při kontrole ověřuje totožnost osob, které jsou při kontrole přítomny. Pokud tyto osoby neprokážou svoji totožnost, může jim inspektor uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Zaměstnavatel je také povinen poskytnout inspektorovi dostupné materiální a technické prostředky, jako je např. tiskárnu, kopírku, telefon a podobně. Zaměstnavatel je povinen poskytnout inspektorovi pravdivé informace o všech skutečnostech.

Jaký je výstup z kontroly OIP

Výstupem z kontroly je protokol o kontrole, který po ukončení kontroly přebírá zástupce formy. Inspektor ve výstupu shrne nedostatky a vydává také protokol opatření k odstranění těchto nedostatků, včetně termínu, do kdy mají být odstraněny. Inspektor může navrhnout potřebná technická a jiná opatření odstranění rizik. Zaměstnavatel má právo písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů. Když toto právo nevyužije, inspektor vyžaduje po zaměstnavateli písemnou zprávu, jaká opatření odstranění nedostatků byla provedena a zda byly nedostatky odstraněny. Jaké doklady je potřeba přichystat

Během kontroly inspektorátu práce po vás mohou chtít inspektoři různé dokumenty. Doklady jsou závislé na činnostech provozovaných firmou.

Základní doklady BOZP pro kontrolu OIP

Každá firma musí mít pro inspektora ke kontrole připravené doklady o prevenci rizik BOZP, analýzu rizik a opatření.

Nutností je kvalitně zpracovaná dokumentace Bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a také dokumentace požární ochrany. Zpracování dokumentace, proškolení zaměstnanců a roční prověrku BOZP zajistí pro Vás naši odborníci ze společnosti ZENCO system s.r.o.

Dokumentace BOZP musí obsahovat

záznamy o školeních, osnovy školení BOZP, informace o rizicích, kategorizaci práce, bezpečnostní pokyny k zařízení, informace o OOPP a další informace.

Dokumentace lékařské péče

Tato dokumentace musí obsahovat vstupní lékařské prohlídky všech zaměstnanců. Vstupní, opakované a výstupní lékařské prohlídky by měly být prováděny u smluvního lékaře závodní preventivní péče. Ve formuláři musí být předepsané náležitosti.

Dokumentace pracovních úrazů

Dokumentace pracovních úrazů musí zahrnovat záznamy o úrazech, knihu evidovaných úrazů, knihu úrazů a postup při vzniku pracovního úrazu.

Kniha úrazů

V knize úrazů jsou zaměstnavatelem nebo pověřenou osobou vedeny všechny úrazy zaměstnanců.

Kniha úrazů se může vést v elektronické nebo listinné podobě. Do knihy úrazů je nutné uvést např. jméno zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal a podpis. Postup při pracovním úrazu je velmi podrobně zpracován zákonem. Zaměstnanec i zaměstnavatel se musí tímto zákonem řídit.

Jak připravit prostory a technická zařízení před kontrolou OIP

Před kontrolou inspektora (OIP) bude také nutné připravit prostory a technická zařízení. Např. bude potřeba bezpečnostní značení únikových východů. Důležité je označení chemických látek, sudů a nádob. Podstatné je také umístění lékárničky a neprošlé expirační lhůty vybavení. Zkontrolujte technický stav žebříku, technický stav regálů, skladování v regálech, označení regálů. Věnujte pozornost výbavě strojů a zařízení, ochranným krytům, světlům a podobně. Zkontrolujte kabely, hadice, technický stav židlí na pracovních místech, používané ochranné prostředky, rukavice, oděv pracovníků, boty.

ZENCO system s.r.o. - pomoc při kontrolách OIP

Být pečlivě připraven na oblastní inspektorát práce (OIP) vám může ušetřit starosti a peníze na pokutách. Kontaktujte naši společnost ZENCO system s.r.o., a my Vám pomůžeme připravit Vaši společnost pro případ kontroly OIP.

Zastoupíme Vás u kontroly

Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, vč. zastupování.