Změny v provádění lékařských prohlídek 2023

23.11.2023

Dne 1. 1. 2023 došlo k novelizaci vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, a tím došlo i ke změnám na úseku lékařských prohlídek.

Zásadní změny se dotkly lékařských prohlídek u zaměstnanců zařazených do

§ kategorie I. a

§ kategorie II. nerizikové.

Takto zařazení zaměstnanci nemusí absolvovat periodické lékařské prohlídky, pokud ovšem současně nevykonávají práci s profesním rizikem (práce ve zdravotnických zařízeních, obsluha tlakových nádob, obsluha jeřábů, noční práce apod.).

Při výkonu prací s profesním rizikem zůstala povinnost absolvovat periodické lékařské prohlídky nezměněna!

Vstupní lékařské prohlídky zůstaly beze změn

Nadále platí povinnost zaměstnavatelů vysílat všechny zaměstnance na tyto lékařské prohlídky bez ohledu na kategorii prací.

Z profesních rizik byly odstraněny

§ práce ve školách a školských zařízeních nebo mimo jiné i

§ práce spojené s řízením "referentských" vozidel.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že periodické lékařské prohlídky u zmíněných kategorií (I. a II. neriziková) jsou i nadále prováděny, pokud to vyžaduje zaměstnavatel, popř. zaměstnanec.

Úprava četnosti dohledu 

V důsledku novelizace došlo také k úpravě četnosti dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Dle současné úpravy je tento dohled realizován 1 × za 3 roky na pracovištích s výskytem

§ prací v kategorii II. rizikové, III. a IV. a

§ prací s profesními riziky.

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky

§ identifikační údaje zaměstnavatele

  • o obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  • o adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • o název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

§ identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

§ údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání,

§ dále údaje o druhu práce a konkrétní pracovní činnosti,

§ režimu pracovní doby,

§ o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci,

§ míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,

§ v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru,

§ druh požadované pracovnělékařské prohlídky; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost,

§ důvod k provedení prohlídky; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a problematiku provádění lékařských prohlídek, jako i jiné záležitosti z oblasti BOZP a PO s Vámi rádi probereme.