Zastoupíme Vás u kontroly  z hygieny (KHS)

01.01.2024

Krajské hygienické stanice (KHS) představují správní úřady pod Ministerstvem zdravotnictví České republiky s hlavním úkolem v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Jejich činnost je upravena zákonem č. 258/2000 Sb., zejména v § 82, a zaměřuje se na hodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo, která mohou vyplývat z přírodních, životních a pracovních podmínek.

KOMPETENCE A KONTROLY KHS: Pracovníci KHS vykonávají státní zdravotnický dozor v pěti klíčových oblastech:

  1. Ochrana zdraví při práci
  2. Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
  3. Epidemiologie
  4. Obecná a komunální hygiena
  5. Hygiena dětí a mladistvých

V praxi to znamená provádění dozoru na různých pracovištích, ve školách, při rekreaci, v restauracích, u poskytovatelů zdravotnických služeb, nad výrobou pitné vody, kosmetikou, vodami ke koupání, službami péče o tělo, hračkami a potravinami.

Kompetence a povinnosti provozovatelů jsou definovány zákonem, doplněny prováděcími předpisy pro každou oblast a v některých případech i evropskou legislativou.

OHLAŠOVÁNÍ KONTROL: Většina kontrol prováděných zaměstnanci KHS není ohlášena předem, aby bylo možné objektivně zhodnotit skutečný stav ve vztahu k požadavkům na ochranu veřejného zdraví. Výjimkou jsou kontroly zaměřené na kontrolu dokumentů nebo projednání konkrétních opatření, kde je přítomnost kompetentních osob nezbytná.

POŽADOVANÉ DOKLADY: Při kontrole je nutné mít k dispozici nejen živnostenské oprávnění, ale i další relevantní doklady spojené s provozovanou činností. Jednotlivé předpisy stanoví, které dokumenty musí být fyzicky k dispozici v provozovně.

Ostatní doklady, které nejsou okamžitě dostupné, mohou být předloženy dodatečně. Kontrola se přeruší a znovu obnoví po předložení chybějících dokumentů.

PŘÍKLADY DOKLADŮ:

  • U provozoven společného stravování: Doklad HACCP a doklady o původu zboží.
  • U zařízení s individuálním zdrojem pitné vody: Doklad o kontrolách tohoto zdroje.
  • U osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost: Zdravotní průkaz.

Celkově je doporučeno konzultovat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí, aby bylo zajištěno plné porozumění a dodržení všech požadavků.

JAK SE PŘIPRAVIT NA KONTROLY KHS:

Při přípravě na kontroly ze strany Krajských hygienických stanic (KHS) je výhodné průběžně udržovat aktuální stav a mít veškerou potřebnou dokumentaci k dispozici. Nicméně, pokud máte potřebu konzultovat a získat pomoc při přípravě na kontrolu KHS, můžete se obrátit na firmu Zenco BOZP.

Spolupráce s firmou Zenco BOZP může zahrnovat konzultace, asistenci při přípravě na kontrolu a zajištění potřebných dokumentů. Naše profesionální služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vám mohou ulehčit proces a zajistit, že budete plně připraveni na jakoukoli kontrolu KHS.

Obrácení se na nás může být klíčovým krokem k tomu, abyste měli jistotu, že vaše podnikání splňuje veškeré požadavky na ochranu veřejného zdraví. Zenco BOZP je tu pro vás, abyste měli klid a důvěru v tom, že vaše činnosti odpovídají platným právním normám a standardům v oblasti hygieny a bezpečnosti.