Zastoupíme Vás u kontroly hasičů (HZS)

01.01.2024

Odbor prevence se v rámci Hasičského záchranného sboru (HZS) zaměřil na kontrolní činnost, která představuje klíčovou část zabezpečení státní správy v oblasti požární ochrany (PO). Odbor prevence, odpovědný za tuto kontrolní činnost, se nejen stará o provádění kontrol na poli požární ochrany, stavební prevence a zjišťování příčin požárů, ale také aktivně přispívá k odborné přípravě hasičů, prevenci a výchově veřejnosti. Během své působnosti organizuje porady a metodická zaměstnání, která podporují celkovou bezpečnostní situaci.

STÁTNÍ POŽÁRNÍ DOZOR (SPD): Státní požární dozor, realizovaný formou kontroly, se zaměřuje na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Tato kontrola je prováděna u právnických osob, podnikajících fyzických osob a v určitých případech i u osob fyzických. Kontroly jsou kategorizovány do tří hlavních typů:

 1. Komplexní požární kontrola:

  • Prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany.
  • Zahrnuje fyzickou kontrolu pracovišť a objektů využívaných daným subjektem.
  • Zahrnuje také kontrolu dokumentace PO.
  • Musí být ohlášena minimálně 7 dní předem.
 2. Tématická požární kontrola:

  • Prověřuje stav zabezpečení požární ochrany v určité předem stanovené oblasti.
  • Zahrnuje fyzické prověření pracovišť a dokumentace PO.
  • Není povinné ji předem ohlašovat.
 3. Kontrolní dohlídka:

  • Slouží k ověření plnění povinností, které byly uloženy komplexní požární kontrolou nebo tématickou dohlídkou.

ORGANIZACE A VÝSLEDKY KONTROL: Kontroly mohou provádět jednotlivci s odbornou způsobilostí nebo určené kontrolní skupiny, do nichž mohou být zařazeni i příslušníci z jiných oborů, například z oboru Integrovaného záchranného systému (IZS).

Výsledky každé kontroly jsou podrobně zaznamenány v protokolu, který je následně projednán se statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou. Protokol obsahuje zjištěné nedostatky, opatření k jejich odstranění a stanovený termín pro provedení úprav. Nedostatky musí být odstraněny v stanovených termínech, jinak může být uložena pokuta formou příkazu.

PŘÍPRAVA NA KONTROLU HZS: Při kontrole HZS je klíčové mít připraveny potřebné podklady, jako jsou:

 1. Dokumentace požární ochrany:

  • Požárně bezpečnostní řešení.
  • Kolaudační rozhodnutí.
  • Začlenění činností dle požárního nebezpečí.
  • Stanovení organizace PO.
  • Požární řád a poplachová směrnice.
  • Požární evakuační plán.
  • Operativní karta.
  • Požární kniha.
 2. Dokumentace o prováděném školení:

  • Certifikáty ze školení požární ochrany.
 3. Doklady o revizích a kontrolách:

  • Revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
  • Revize a kontroly instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.

DOPORUČENÍ: V případě komplexní kontroly doporučujeme oznámit nám tuto skutečnost v rámci zajišťování PO a požádat o konzultaci nebo případnou asistenci při kontrole. Nejlepší je udržovat vše v aktuálně požadovaném stavu, ale v případě jakýchkoli nejasností nebo otázek jsme vám k dispozici pro konzultaci a pomoc. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.