Roční Prověrka BOZP: Průvodce 

20.11.2023

Roční prověrka BOZP, neboli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, může být pro některé zaměstnavatele stále zahalena nejasnostmi. V tomto článku se zaměříme na ucelené informace ohledně toho, co, jak, kdy a kdo by měl tuto prověrku provádět.

Legislativní požadavky

Zákoník práce v § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. stanoví povinnost zaměstnavatelů organizovat nejméně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato prověrka musí být provedena na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele ve spolupráci s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců v oblasti BOZP.

Cíl roční prověrky BOZP

Primárním cílem roční prověrky BOZP je kontrola dodržování všech povinností a požadavků vyplývajících z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To zahrnuje i kontrolu vnitřních předpisů, řízení rizik, pracovnělékařských služeb, ergonomie práce a pracovního prostředí, školení BOZP a další.

Roční prověrka vs. audit

Důležité je odlišovat mezi pojmy "roční prověrka BOZP" a "audit BOZP." Zatímco roční prověrka je stanovena zákonem a zaměřuje se na celkový stav systému BOZP, audit není právně stanoven a může být proveden externím specialistou ještě před spoluprácí s firmou.

Obsah roční prověrky BOZP

Přesný obsah prověrky není v zákoně konkretizován, ale zahrnuje kontrolu školení, dokumentace BOZP a PO, kategorizace prací, pracovnělékařských prohlídek, revizí zařízení a mnoho dalšího. Obsah prověrky se může lišit podle charakteru firmy.

Trvání prověrky a kdo ji může provádět

Časový rozsah prověrky je individuální a závisí na velikosti firmy. Doporučuje se, aby prověrku provedla odborně způsobilá osoba nebo bezpečnostní technik ve spolupráci s dalšími zaměstnanci firmy.

Výstup Prověrky BOZP

Výstup prověrky musí obsahovat záznam o provedení, a to včetně odhalených nedostatků a návrhů na jejich odstranění. Každý záznam musí obsahovat datum, kdo provedl prověrku, kdo se zúčastnil, a detailní informace o kontrole a zjištěných nedostatcích.

Doporučení varování pře předpřipravenými formuláři

Je důležité být obezřetní při používání předpřipravených formulářů pro prověrky BOZP, neboť žádný univerzální vzor není stoprocentně účinný. Profesionální přístup od odborníků na BOZP může předejít chybám a špatnému zpracování.

Závěr

Roční prověrka BOZP je klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odborníci na BOZP mohou poskytnout nezbytnou pomoc a zajistit efektivní a kvalitní průběh této prověrky. Naše společnost vám může nejen pomoci s provedením prověrky, ale také vás zbavit starostí a možných pokut.