Preventivní požární prohlídky

01.01.2024

Preventivní požární prohlídky představují klíčový prvek v rámci dodržování předpisů o požární ochraně (PO). Tyto prohlídky jsou pevně zakotveny v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Jejich účelem je zajišťovat bezpečnost a odstraňovat případné závady, a to prostřednictvím odborně způsobilých osob, techniků nebo preventistů požární ochrany.


KONTROLY A JEJICH FREKVENCE: Četnost preventivních požárních prohlídek závisí na charakteru provozu a legislativě. Kontroly mohou probíhat na denní, týdenní nebo měsíční bázi, a to v souladu s určením požárního nebezpečí. Je důležité zdůraznit, že četnost kontrol může být upravena na základě posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany.

DOKUMENTACE A ZÁPISY: Pro každou provedenou preventivní požární prohlídku se vytváří záznam do požární knihy. Tento záznam obsahuje datum, označení objektu, zjištěné skutečnosti, navržená opatření a další relevantní informace. Záznam musí být podepsán odpovědnými osobami, včetně vedoucího zaměstnance na daném pracovišti.

SPECIALIZOVANÁ ZPRÁVA Z KONTROLY: Závady z kontrol jsou detailně zdokumentovány ve zprávě z kontroly. Tato zpráva obsahuje nejen popis zjištěných problémů, ale také fotografie, které usnadňují orientaci a rychlou identifikaci nedostatků. Zprávy jsou distribuovány elektronickou poštou nebo přímo do klientské webové aplikace.

POKUTY A JEJICH VELIKOST: Nedostatečné provedení preventivních požárních prohlídek může být postihováno pokutami až do výše 1 000 000 Kč, přičemž výše pokuty závisí na začlenění provozovaných činností.

Zabezpečte bezpečnost svého pracovního prostředí a dodržujte předpisy o požární ochraně s našimi preventivními požárními prohlídkami. Pro více informací a konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Vaše bezpečnost je naší prioritou!