BOZP ve školství

16.12.2023

BOZP a BOZP ve školství

Otázky týkající se Bezpečnosti a Ochrany Zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, stejně jako Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci (BOZP) zaměstnanců škol, patří mezi nejkomplexnější v oblasti zpracování dokumentace a plnění příslušných požadavků. 

Zákony nařizují zajištění bezpečného pracovního prostředí pro všechny aktéry ve školství, ať už jde o mateřské školky nebo vysoké školy. Pro školy jsou zvláště významné aspekty spojené s náročností vzdělání a technickými požadavky.

Složitost BOZP v oblasti školství

 je způsobena tím, že primárně se jedná o ochranu zdraví dětí, které často nerespektují pravidla a nařízení, navzdory tomu, že jsou s nimi seznámeny. Důraz na opakování a neustálé vzdělávání je zde klíčový, zejména v případě technicky náročných oborů.

Odpovědnost nese škola

Zákon stanoví, že škola nese odpovědnost za žáka podle § 29 školského zákona. Její povinností je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů během vzdělávání a s tím souvisejících činností. V tomto rámci musí poskytovat nezbytné informace žákům a studentům. Povinnosti školy se také rozšiřují na vybavení pracovišť prostředky pro první pomoc a volání zdravotnické záchranné služby.

BOZ ve školství

Důležitým aspektem je také informovanost dětí o BOZ v souladu s jejich věkem. Zatímco mladší děti by měly dostávat informace formou her a praktických ukázek, starším žákům by měla být předkládána srozumitelně a jasně, přičemž i zde jsou doporučeny praktické ukázky a modelové situace.

Školení žáků

Školení žáků před zahájením aktivit s potenciálním rizikem je klíčové a mělo by být zdokumentováno. Výuka bezpečnosti a ochrany zdraví by měla být přístupná a srozumitelná, včetně ukázek praktických situací.

Odpovědnost žáků

Odpovědnost žáků v oblasti BOZ a BOZP je zakotvena v zákonech. Mají povinnost dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti. Starší žáci jsou navíc povinni informovat školu o změnách své zdravotní způsobilosti a oznámit údaje podstatné pro vzdělávání a bezpečnost.

Tělesná výchova s sport

Statistiky ukazují, že nejvíce úrazů ve školách vzniká při tělesné výchově a sportu. Pro prevenci by měly být zavedeny pravidelné kontroly, zejména na dětských hřištích, která jsou potenciálním místem úrazů. ČSN EN 1176-7 poskytuje směrnice pro zakládání, kontrolu, údržbu a provoz dětských hřišť.

Základní zásady pro zajištění BOZP ve školách

Základní zásady pro zajištění BOZP ve školách zahrnují vyhledávání a prevenci rizik, výuku BOZ a BOZP, poskytnutí první pomoci, evidenci a dokumentaci úrazů, prověrky BOZP, revize a kontroly zařízení, dokumentaci BOZP, opakování práv a povinností, práci s biologickými činiteli, čistotu a hygienu, zákaz kouření ve škole, požární ochranu, práci žen a mladistvých a ergonomii.

Delegujte BOZP na Zenco BOZP

Delegování BOZP na externí agenturu, jako je Zenco BOZP, může být pro školu výhodné, přičemž je důležité vybrat spolehlivého poskytovatele s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi v oblasti BOZP.

Objednejte si naše služby BOZP ve školství

 na tel.  723 114 113

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.