BOZP v pekárně

23.01.2024

Bezpečnost práce v pekárně. Rizika pekařů a jejich prevence

Provozujete pekárnu a záleží vám na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vašich zaměstnanců? Připravili jsme pro vás článek, ve kterém popisujeme zdravotní a bezpečnostní rizika pekařů a pekařek a dáváme k dispozici kontrolní seznam otázek, který vám pomůže identifikovat nejzávažnější rizika v tomto zaměstnání.

Prevence
Nezapomeňte také, že pokud se v provozu pekárny něco změní, například nastoupí nový zaměstnanec, nakoupí se nové vybavení nebo dojde ke změně v procesu či technologie, musíte kontrolní seznam rizik aktualizovat tak, aby odpovídal skutečnosti.
Kontrolní seznam vám umožňuje odpovědět na jednoduché otázky týkající se aktuálních postupů, které používáte a určit, zda existují rizika, která vyžadují další analýzu nebo zavedení systému pro zlepšení BOZP.
Aby byly zajištěny dostatečné zdravotní a bezpečnostní postupy v pekárně, měl by být tento kontrolní seznam rozdělen do příslušných sekcí, aby vám nic neuniklo a různé oblasti podnikání se nepřekrývaly.
 • Zdravotní a bezpečnostní rizika při práci v pekárně
  • Profesionální dermatitida
  • Vystavení škodlivým látkám
  • Zakopnutí a uklouznutí
  • Ruční manipulace s břemeny
  • Spotřebiče a stroje
 • Kontrolní seznam rizik v pekárně a jak jim předcházet
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Uklouznutí, zakopnutí a pád
  • Ruční manipulace s břemeny
  • Spotřebiče a stroje
  • Větrání a vytápění
  • Osvětlení
  • Čištění a chemikálie
  • Elektrická zařízení
  • Požární bezpečnost
  • První pomoc

Zdravotní a bezpečnostní rizika při práci v pekárně

Ve většině pracovních odvětví existují zdravotní a bezpečnostní rizika, ať už jde o práci na staveništi nebo v kancelářské budově. V pekárně, při dodržování zákonů o bezpečnosti potravin a hygienických pravidel, které jsou zásadní pro to, aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti potravin, existuje také řada potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik, která mohou představovat nebezpečí pro samotné zaměstnance - pekaře a pekařky. Uvědomění si těchto rizik vám může pomoci zavést do podniku kontrolní opatření, která zabrání nehodám nebo poškození zdraví. Pojďme se podívat na některá z nejčastějších zdravotních a bezpečnostních rizik v pekárně a jejich preventivní opatření.

Profesionální dermatitida

Práce v pekárně vystavuje zaměstnance riziku vzniku kožní nemoci z povolání, jako je dermatitida nebo ekzém. Pokožka totiž často přichází do styku s těstem, kořením a čisticími prostředky. To vše může pokožce způsobit podráždění.

Zaměstnanci si také musí mýt ruce častěji než průměrný člověk. Časté mytí rukou, i když je to jeden z nejlepších způsobů, jak zabránit šíření bakterií nebo virů, může poškodit ochrannou bariéru pokožky, což vede k rozvoji kožního onemocnění.

Prevence

 • Poskytněte zaměstnancům hypoalergenní rukavice.
 • Zajistěte, aby bylo hypoalergenní mýdlo neustále k dispozici.

Vystavení škodlivým látkám

Pekaři mohou přijít do styku s řadou škodlivých látek. Moučný prach je však jedním z nejrozšířenějších zdravotních a bezpečnostních rizik v pekárně. Je klasifikován jako nebezpečná látka a pro pekaře je nevyhnutelná.

Vystavení prachu z mouky může způsobit:

 • Podráždění očí - způsobuje jejich zarudnutí, slzení nebo dokonce rozvoj virové konjunktivitidy (zánět spojivek).
 • Podráždění nosu - způsobující bolesti a rýmu.
 • Astma - způsobuje, že pracovník trpí dušností, bronchitidou a může vést k tomu, že bude muset použít inhalátor.
 • Profesionální dermatitida.

Měli byste vědět, že moučný prach je také hořlavý, takže kontrola částic ve vzduchu by měla být nejvyšší prioritou.

Prevence

 • Chemikálie uchovávejte v původních nádobách, aby bylo jasné o jakou konkrétně se jedná.
 • Zajistěte, aby byl personál řádně vyškolen v oblasti bezpečné práce s nebezpečnými látkami.
 • Identifikujte všechny zdroje moučného prachu a minimalizujte expozici, například:
  • zajištěním dostatečného větrání v prostorách,
  • vlhkým kartáčováním podlah s možností okamžitého odsání tekutin,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Zakopnutí a uklouznutí

  Uklouznutí a zakopnutí jsou jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů a zranění na pracovišti. Tyto úrazy se totiž mohou stát kdekoliv a výjimkou není ani pekárna.
  Protože při vaření a pečení dochází velmi často k úniku tekutin na podlahu, je riziko uklouznutí relativně vysoké. Riziko mohou představovat také uvolněné kabely a různé předměty a materiály překážející v pracovních uličkách, skladech nebo na schodech.
  Prevence

 • Ujistěte se, že v pekárně jsou protiskluzové podlahové krytiny nebo rohože.

 • Okamžitě vyčistěte jakékoliv rozlité látky na podlaze a podlahu vysušte.

 • Je-li podlaha mokrá nebo kluzká, instalujte do prostoru výstražné značky.

 • Udržujte pracovní uličky a všechny cesty průchozí a bez překážek.

 • Ujistěte se, že všechny schody mají zábradlí.

Ruční manipulace s břemeny

Stejně jako u mnoha jiných zaměstnání, i práce v pekárně zahrnuje zvedání těžkých břemen, ať už jde o stohování a vykládání kontejnerů, přemisťování zboží nebo manipulaci s regály a zásobníky ingrediencí. Při nesprávném provádění mohou tyto činnosti způsobit akutní muskuloskeletální poranění krku, zad a nohou. Přečtěte si článek Muskuloskeletální poruchy v souvislosti s ergonomií práce.
V pekárnách při manipulaci s břemeny často dochází také ke stereotypnímu opakování. To se týká zejména rukou, loktů a ramen. Postupem času to může vést k řadě opakujících se zranění, jako jsou:

 • bolesti,
 • ztuhlost,
 • slabost,
 • tenisový loket,
 • zmrzlé rameno,
 • syndrom karpálního tunelu.
Prevence

  • Mějte k dispozici pomůcky, které pomohou personálu s těžkými břemeny, například manipulační vozík apod.
  • Zajistěte, aby byl personál řádně proškolen pro správnou ruční manipulaci zvedací techniky.

Spotřebiče a stroje

  Spotřebiče a stroje jsou pro pracovníky pekáren jednou z hlavních příčin pracovních úrazů a to včetně těch smrtelných. Je proto nutné jim věnovat dostatečnou pozornost.
  Hlavním rizikem spojeným se spotřebiči je popálení o pečící troubu nebo jiný spotřebič související s teplem. Existuje také řada dalších nebezpečí, která je třeba vzít v úvahu při používání strojů, jako je práce s mixéry, formami na těsto nebo stroji na koláče. Mezi další rizika lze považovat např.:
 • drcení,

 • sekání,

 • řezání,

 • propichování,

 • zapletení,

 • zachycení.

 • Prevence

 • Před použitím jakéhokoliv stroje či zařízení je důležité řádně proškolit personál pro bezpečnou manipulaci s ním.

 • Nedopusťte, aby se pracovalo s poškozeným nebo rozbitým zařízením. Vždy zajistěte jeho včasnou opravu.

 • Nechte na stroji umístěna výstražná upozornění, která personálu připomenou rizika a nebezpečí.

 • Zajistěte, aby rizikové části strojního zařízení byly dobře zabezpečeny ochrannými kryty.

Kontrolní seznam rizik v pekárně a jak jim předcházet

Všechny pekárny musí dle zákona provádět hodnocení rizik. Jedná se o nástroj, který zahrnuje identifikaci potenciálních rizik na pracovišti, vyhodnocování, zda je třeba zlepšit současné procesy a co je třeba udělat pro zlepšení zdraví a bezpečnosti. Užitečným nástrojem může být také kontrolní seznam rizik, který by měl být zpracován ještě před provedením samotného posouzení rizik.
Každý provozovatel pekárny musí perfektně rozumět dobrým zdravotním a bezpečnostním opatřením a zavádět je do praxe. Mít zavedený úspěšný systém řízení rizik v oblasti BOZP však neznamená pouze kontrolovat fyzická rizika. Vyžaduje to odhodlání a angažovanost od všech zaměstnanců (od majitele firmy až po pracovníky na částečný úvazek) vytvořit zaměření na bezpečné chování a zdravé pracovní prostředí. Je to v zájmu všech zúčastněných stran.
Abyste předešli pracovním úrazům vašich pekařů a pekařek a podpořili dobré zdraví a bezpečnost v pekárně, musíte mít zavedena kontrolní opatření.
Připravili jsme pro vás seznam kontrolních otázek, který reflektuje některá taková opatření, ale je třeba si uvědomit, že není vyčerpávající a nemusí být použitelný pro každou pekárnu. Každý provoz má totiž své specifické podmínky a s tím související rizika. Berte proto tato preventivní opatření jako inspiraci pro zpracování individuálního dokumentu. Doporučujeme zahrnout vždy následující sekce:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Uklouznutí, zakopnutí a pád

 • Ruční manipulace s břemeny

 • Spotřebiče a stroje

 • Větrání a vytápění

 • Osvětlení

 • Čištění a chemikálie

 • Elektrická zařízení

 • Požární bezpečnost

 • První pomoc

Nezapomeňte také, že pokud se v provozu pekárny něco změní, například nastoupí nový zaměstnanec, nakoupí se nové vybavení nebo dojde ke změně v procesu či technologie, musíte kontrolní seznam rizik aktualizovat tak, aby odpovídal skutečnosti.
Kontrolní seznam vám umožňuje odpovědět na jednoduché otázky týkající se aktuálních postupů, které používáte a určit, zda existují rizika, která vyžadují další analýzu nebo zavedení systému pro zlepšení BOZP.
Aby byly zajištěny dostatečné zdravotní a bezpečnostní postupy v pekárně, měl by být tento kontrolní seznam rozdělen do příslušných sekcí, aby vám nic neuniklo a různé oblasti podnikání se nepřekrývaly.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Existují postupy pro omezení expozice nebezpečným látkám (např. moučný prach)?
 • Existují postupy pro omezení expozice nebezpečné úrovni hluku?
 • Mají zaměstnanci přístup k osobním ochranným pracovním prostředkům (OOPP), které jsou určeny k omezení nebo zabránění poškození či ztrátě sluchu?
 • Mají zaměstnanci přístup k OOPP, aby se zabránilo dermatitidě?
 • Jsou všechny OOPP v dobrém stavu a vhodné pro daný účel?
 • Jsou všechny prostředky na ochranu dýchacích cest v dobrém stavu a vhodné pro daný účel?
 • Je zaměstnancům poskytováno hypoalergenní mýdlo?
 • Mají všichni pracovníci aktuální a kompletní zdravotní prohlídku?
 • Zajistěte svým zaměstnancům Online školení BOZP (bezpečnosti práce)

2. Uklouznutí, zakopnutí a pád

 • Je podlaha v pekárně v dobrém stavu?
 • Došlo k nějakým změnám v úrovni nebo typu podlahy, které je třeba zdůraznit? Např. schůdky, rampy, nerovná podlaha.
 • Jsou pracovní uličky udržovány tak, aby byly průchozí a bez překážek?
 • Vyskytují se na pracovišti kabely elektrického vedení nebo jiné předměty, o které lze zakopnout?
 • Je na pracovišti dostatečné osvětlení, aby umožnilo bezpečný pohyb?
 • Jsou zavedeny postupy pro řešení rozlití tekutin nebo rozsypání surovin, jako je např. mouka?
 • Používají zaměstnanci pro výškové práce stoličku nebo žebřík a jsou v dobrém stavu?
 • Jsou všechny vchody a východy z pekárny volné a bez překážek?
 • Jsou skladovací prostory bezpečné, aby se zabránilo uklouznutí či zakopnutí?

3. Ruční manipulace s břemeny

 • Jsou skladovací prostory snadno dostupné?
 • Jsou k dispozici manipulační vozíky, aby se zabránilo přenášení těžkých břemen a nadlimitního zatížení pracovníků?
 • Jsou manipulační vozíky snadno použitelné a lze je přemístit bez přičinění zranění?
 • Mají zaměstnanci dobrou znalost bezpečné ruční manipulace s břemeny a pekařskou technikou?
 • Byli zaměstnanci řádně proškoleni v oblasti ruční manipulace s břemeny?
 • Jsou zavedeny postupy pro minimalizaci ruční manipulace např. při dodání zboží v blízkosti skladovacích prostor?
 • Zajistěte svým zaměstnancům Školení práce ve skladu

4. Spotřebiče a stroje

 • Jsou všechny pekařské trouby v dobrém provozním stavu?
 • Jsou všechny chladničky a mrazáky v dobrém provozním stavu?
 • Jsou zavedeny postupy pro bezpečné používání strojů (např. dopravníky, balicí stroje, hnětače těsta)?
 • Jsou zaměstnanci schopni bezpečně a správně čistit strojní zařízení (např. mixéry, hnětače, připevňovací válečky/pásy)?
 • Odstraňujete okamžitě závady na spotřebičích?
 • Existují bezpečnostní postupy týkající se manipulačních a vysokozdvižných vozíků na nakládacích rampách?

5. Větrání a vytápění

 • Má pekárna přirozené větrání?
 • Funguje systém mechanické ventilace efektivně?
 • Lze ve výrobní místnosti udržovat přiměřenou teplotu?

6. Osvětlení

 • Jsou pevně instalovaná zařízení v dobrém stavu, bezpečně upevněná, a nejsou přetížená? Např. skříně, vitríny a regály.
 • Jsou přenosné zařízení stabilní (např. vozíky)?
 • Existuje dostatečné úložiště pro přísady a suché skladové položky?
 • Jsou okna ve správném funkčním stavu - bez prasklin?
 • Jsou všechny povrchy, které přicházejí do styku s potravinami (např. pracovní desky a prkénka) v dobrém stavu? Lze je řádně vyčistit a dezinfikovat?

7. Čištění a chemikálie

 • Jsou všechny dřezy v dobrém provozním stavu?
 • Jsou chemikálie skladovány odděleně od všech potravinářských produktů a přísad?
 • Jsou zavedena opatření k zamezení úniku chemikálií a vystavení škodlivým látkám?
 • Jsou všichni zaměstnanci vyškoleni v oblasti manipulace s nebezpečnými chemickými látkami?
 • Zajistěte svým zaměstnancům Školení nakládání s chemickými látkami a směsmi (NsCHLaS)

8. Elektrická zařízení

 • Jsou elektrické spínače a zástrčky v dobrém stavu?
 • Jsou všechny zástrčky a kabely v dobrém stavu?
 • Kontrolujete pravidelně přenosná elektrická zařízení a testujete je v případě potřeby ve vhodných intervalech, aby bylo zajištěno, zda jsou při používání bezpečná?
 • Jsou dráty a elektrické kabely v dobrém stavu?
 • Bylo v poslední době odstraněno nějaké poškozené elektrické zařízení, případně došlo k jeho výměně?
 • Jsou elektrické kabely vedené tak, aby se zabránilo vypnutí obvodů?

9. Požární bezpečnost

 • Jsou požární východy v pekárně:bez překážek,
 • odemčené,
 • a lze je snadno otevřít zevnitř pekárny?
 • Je k dispozici a snadno přístupné hasicí zařízení?
 • Jsou vyvěšeny a jasně vyobrazeny postupy požární evakuace?
 • Jsou zaměstnanci informováni o evakuačních postupech, včetně opatření pro zranitelné dospělé osoby nebo děti?
 • Je zajištěno, aby bylo zaměstnancům poskytnuto adekvátní školení požární ochrany (nástupní i opakované periodické)?
 • Jsou ventilační otvory v dobrém provozním stavu?
 • Zajistěte svým zaměstnancům Online školení PO, kurz PO (školení požární ochrany)

10. První pomoc

 • Je personálu přímo v pekárně k dispozici plně zásobená lékárnička?
 • Jsou zavedeny bezpečnostní postupy pro omezení poranění ostrými předměty (např. nože a nůžky)?
 • Existuje nějaké vybavení (např. chňapky a plechy), kterému je třeba se vyhnout, protože by mohlo dojít k popáleninám?
 • Jsou k dispozici informace o osobách, které jsou určeny pro poskytnutí první pomoci a rozumí tomu, co mají v případě mimořádné události dělat?


Tento kontrolní seznam by měl být pravidelně aktualizován podle potřeby, zohledňující nové zaměstnance, vybavení nebo změny procesů. Při správném vedení bezpečnostního opatření můžete výrazně snížit riziko pracovních úrazů a zajistit zdravé pracovní prostředí pro vaše pekaře a pekařky.