BOZP při skladování

14.02.2024

Práce ve skladech je často spojena s mnoha nebezpečími pro zaměstnance, včetně pracovních úrazů při manipulaci se skladovaným materiálem, práci ve výškách a obsluze vysokozdvižných vozíků. Aby se minimalizovalo riziko a zajistila bezpečnost pracovního prostředí, je nezbytné, aby skladové operace probíhaly v souladu s přísnými bezpečnostními standardy a postupy. Zde je detailní pohled na klíčová bezpečnostní opatření a požadavky, které by měly být dodržovány ve skladech:

1. Místní řád skladu: Základní standardy a specifikace

Každý sklad by měl mít vypracovaný a dodržovaný Místní Řád Skladu. Tento dokument specifikuje technické normy a zásady pro bezpečnou manipulaci a skladování materiálů, v souladu s normou ČSN 26 9030 Manipulační Jednotky. Místní Řád Skladu by měl obsahovat podrobné pokyny pro zaměstnance týkající se bezpečnostních postupů, používání ochranných prostředků a správné manipulace se zásobami.

2. Ochrana zaměstnanců: OOPP a ochranné přilby

Zaměstnanci pracující ve skladech musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s příslušnými předpisy. Obsluha vysokozdvižných vozíků je povinna nosit ochranné přilby podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Prostor, kde je skladovaný materiál uložen ve výšce přesahující 2000 mm, musí být vybaven ochrannými přilbami, aby se minimalizovalo riziko úrazů při pádu materiálu.

3. Dostatečné prostory a komunikace

Komunikační cesty a prostor pro pěší i dopravní prostředky musí být dostatečně široké a volné, aby se minimalizovalo riziko kolizí a úrazů. Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. musí být zajištěna dostatečná šířka jízdních pruhů pro manipulační vozíky a bezpečný prostor pro pěší. Šířka uliček mezi regály musí být trvale udržována a nesmí být zúžena nebo zastavena překážkami.

4. Bezpečná manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem musí být prováděna bezpečně a s ohledem na stabilitu skladovaných stohů. Při manipulaci s materiálem nesmí být porušena stabilita stohu ani překročena maximální výška skladování. Zaměstnanci musí být důkladně školeni v správných postupech manipulace s materiálem a dodržování bezpečnostních standardů.

5. Označení nebezpečných míst a skladovaných látek

Nebezpečná místa a skladované látky musí být řádně označeny a identifikovány podle platných předpisů. Skladování nebezpečných látek musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 246/2001 Sb. a musí být zajištěna ochrana před požárem.

6. Školení zaměstnanců a řízení vysokozdvižných vozíků

Zaměstnavatelé musí zajistit důkladné školení obsluhy vysokozdvižných vozíků a dodržování bezpečnostních postupů. Normy pro obsluhu vozíků jsou uvedeny v normě ČSN 26 8805. Řidiči vysokozdvižných vozíků musí být seznámeni s příslušnými postupy pro použití vozíků a musí mít vhodné technické znalosti.

7. Periodická prohlídka a preventivní opatření

Zaměstnanci pracující s motorovými a elektrickými vozíky a vysokozdvižnými vozíky podléhají periodickým prohlídkám a preventivním opatřením podle platných předpisů. Periodické prohlídky mají za cíl zajistit, že vozíky jsou v dobrém stavu a splňují bezpečnostní standardy.

BOZP zanechte profesionálům

Bezpečnostní standardy ve skladech jsou klíčové pro ochranu zaměstnanců a minimalizaci rizika pracovních úrazů. Dodržování přísných bezpečnostních standardů a provádění systematických kontrol a školení je nezbytné pro zajištění bezpečného pracovního prostředí ve skladech. Pouze s důkladným dodržováním těchto opatření lze zajistit bezpečnost a pohodu pracovníků ve skladových prostorách.


Vzhledem k náročnosti a důležitosti dodržování bezpečnostních standardů ve skladech je klíčové, aby si firmy uvědomily význam spolupráce s profesionálními firmami zabývajícími se bezpečností práce. Jednou z těchto společností je Zenco BOZP, která disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost Zenco BOZP nabízí komplexní služby v oblasti BOZP, které mohou firmám pomoci minimalizovat rizika pracovních úrazů a zajistit bezpečnost pracovního prostředí ve skladech. S jejich pomocí mohou firmy dosáhnout dodržování přísných bezpečnostních standardů a zároveň optimalizovat své pracovní procesy.