Bezpečnost práce na jeřábu

27.11.2023

Bezpečnost při práci s jeřábem je nejvyšší prioritou pro zajištění bezpečného provozu a zabránění potenciálním nebezpečím. Zde jsou klíčové prvky bezpečnostního systému např. pro jeřáb typu SLI 05:

1. Zařízení pro případ přetížení jeřábu

Toto zařízení je navrženo k udržení stability jeřábu a zabránění přetížení jeho dílů. Průběžně monitoruje stav zatížení jeřábu a při dosažení maximálních hodnot vypíná pohyby, které by mohly ohrozit stabilitu. Ostatní jeřábové pohyby zůstávají aktivní. Výrobce dodává samostatný návod k obsluze, který je součástí předávané dokumentace k jeřábu.

2. Brzdy

Jednotlivá funkční ústrojí jeřábu jsou vybavena automaticky působícími brzdami nebo jsou opatřena samočinně působícími spouštěcími ventily. Týká se to pásové brzdy zdvihového ústrojí, spouštěcího ventilu pro hák, spouštěcího ventilu pro sklápění výložníku, spouštěcího ventilu pro zasouvání teleskopického zasouvání výložníku a pásové brzdy otáčecího ústrojí.

3. Koncové vypínače

Koncové vypínače pro horní a dolní polohu háku jsou klíčové pro bezpečný provoz.

4. Libely pro kontrolu ustavení jeřábu

Libely jsou využívány ke kontrole ustavení autojeřábu do vodorovné polohy, což přispívá k bezpečnému pracovnímu prostředí.

5. Tabulky dovolených nosností

Tabulky specifikují dovolené nosnosti vzhledem k vyložení háku, poskytují důležité informace pro bezpečné zdvihací operace.

6. Ukazatele sklonu výložníku

Tato zařízení poskytují vizuální indikaci sklonu výložníku, což je klíčové pro bezpečné provádění zdvihacích operací.

7. Indikátor vysokých napětí

Ovládaný klávesnicí na čelním panelu, indikátor vysokých napětí varuje obsluhu o přítomnosti elektrických vedení. Návod k použití je součástí dokumentace k jeřábu.

Elektrický indikátor vysokého napětí (IVN)

Tento indikátor je ovládán klávesnicí na čelním panelu a je citlivý na elektrické pole. Jeho účinnost může ovlivnit vzdušná vlhkost a tlak vzduchu, a proto jsou nastaveny tak, aby indikovaly přítomnost vedení před dosažením ochranného pásma.

Bezpečnost Při Práci

Bezpečnost při práci s jeřábem je předem definována a regulována bezpečnostními předpisy. K zajištění základní bezpečnosti jsou stanoveny normy pro zdvihací zařízení, jako například ČSN ISO 12 480-1 (Provoz, údržba, opravy), ČSN 27 0142 (Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen), a ČSN 27 0145 (Zkoušení).

Výrobce zdůrazňuje, že i přes technická zabezpečení a doporučení jeřábníkem, je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, které jsou obsaženy v návodech k obsluze, konkrétně v "Doporučení k zajištění bezpečnosti práce při jeřábovém provozu" a "Pokyny pro bezpečnou obsluhu a provoz jeřábu."

Bezpečné ustavení jeřábu na opěrách a korektní nastavení pracovního programu na bezpečnostním zařízení jsou klíčové pro prevenci pádu stroje nebo přetížení výložníku.

Nutnost řádné kontroly

Důrazně se upozorňuje na nutnost řádné kontroly přepravního uspořádání jeřábu před jízdou po silnicích nebo pracovních místech. Některé hlavní příčiny, které mohou vyvolat úraz nebo havárii, jsou podrobně popsány, spolu s nutností dodržování základních provozně bezpečnostních požadavků.

Návod k obsluze

Konečně, návod k obsluze zdůrazňuje ochranu proti úrazu elektrickým proudem, což může nastat při kontaktu jeřábu s elektrickým vedením. Bezpečná vzdálenost od elektrických vedení a dodržování příkazů podle normy ČSN 34 3108 jsou klíčové pro minimalizaci rizika elektrického úrazu.

Celkově lze konstatovat, že bezpečnostní prvky a provozní postupy jsou komplexním systémem, který zajišťuje bezpečnost při práci s jeřábem. Důkladné dodržování bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze je klíčové pro prevenci nehod a ochranu personálu.