Koordinátor BOZP

Na staveništích kde je splněna podmínka zákona č. 309/2006 Sb. §14, rozsah prací přesáhne limity stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. §15 a dále vyskytují-li se na pracovišti práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. má zadavatel (investor) stavby povinnost vypracovat a doručit oznámení o zahájení prací na místně příslušný OIP a v tomto případě určit KOORDINÁTORA BOZP a nechat zpracovat Plán BOZP.

Zpracovat Plán BOZP má zadavatel (investor) stavby povinnost zpracovat vždy, když se na pracovišti vyskytují práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.

Plán BOZP zpracovává Koordinátor BOZP (KOO)

dále má zadavatel (investor) stavby povinnost určit KOO a zpracovat plán BOZP (musí být splněny všechny podmínky) v případech kdy:

- budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele

- stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a práce bude vykonávat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

a dále celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů na jednu fyzickou osobu.

Co nabízíme:

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy i realizace stavby

- Výkon činnosti Koordinátora BOZP na stavbě

- Účast a organizace KD na stavbě vč. zápisu

- Zpracování oznámení o zahájení prací pro OIP

- Kontroly dodržování BOZP na staveništi